نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزمایشگاه مکانیک، دانشکده صنعتی، دانشگاه لغوات، لغوات، (03000)، الجزیره

2 آزمایشگاه مکانیک، دانشکده صنعتی دانشگاه لغوات، لغوات (03000)، الجزیره

چکیده

این مطالعه تجربی با هدف بررسی اثر چرخۀ بسته گردش هوا بر عملکرد حرارتی کلکتور هوای خورشیدی با باله‌های متصل، در موقعیت الاغواط در الجزایر، تحت شرایط آب و هوایی محیط انجام شده است. روش آزمایشی ما شامل دو نوع چرخه است: چرخۀ باز و چرخۀ بسته. برای هر نوع چرخه، دو زاویۀ شیب 0 و 30 درجه در نظر گرفته‌ایم. علاوه بر این، کلکتور خورشیدی در راستای جنوبی با یک زاویۀ شیب مشخص جهت‌دهی شده است. دبی مورد استفاده در آزمایش برابر با m3/s   0/129402  است. سپس با مقایسۀ نتایج تجربی و نظری، مشاهده می‌کنیم که حداکثر اختلاف دمای بین ورودی و خروجی هوا برای چرخۀ باز (C° ۲۷ در ۱۴:۳۰) بیشتر از چرخۀ بسته ( °C 17 در ۱۴:۰۰) است. حداکثر بازده به‌دست آمده برای چرخۀ باز برای هر دو پیکربندی ۰ و 30 درجه در ساعت 4 بعدازظهر به ترتیب برابر  25/29 % و 35/71 % بود. این مقادیر به ترتیب بالاتر از حداکثر بازده چرخه بسته با زاویه شیب ۳۰ درجه ( 7/86 %) در ساعت 4 بعد از ظهر و زاویه شیب 0  درجه ( 13/31%) در ساعت 12:00 ظهر است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of closed cycle of air flow circulation on the thermal performance of solar air collector

نویسندگان [English]

 • Djamel Bensahal 1
 • Ahmed Yousfi 2

1 Laboratory of Mechanic, Faculty of Technology, University of Laghouat, Laghouat (03000), Algeria

2 Laboratory of Mechanic, Faculty of Technology, University of Laghouat, Laghouat (03000), Algeria

چکیده [English]

This experimental study aims to investigate the effect of the closed cycle of air circulation on the thermal performance of the solar air collector with attached fins in the site of Laghouat in Algeria, under climatic conditions. Our experimental procedure includes two types of cycles: open cycle and closed cycle. For each cycle, we have considered two tilt angle: 0 and 30 degree. Moreover, the solar collector is oriented in a southerly direction with a definite angle of inclination. The flow rate used in experiment is equal to 0.0129402 m3/s. Then, by comparing the experimental and theoretical results, we observe that the maximum temperature difference between the outlet and inlet air for the open cycle (27 °C, at 14h30) is higher than that of the close cycle (17 °C, at 14h00). The maximum efficiencies obtained for the open cycle for the both configurations were η (30 degrees) = 25.29 % and η (0 degree) = 35.71 % at 4 pm. These values are higher than those of the maximum efficiencies of the closed cycle with η (30 degrees) = 7.86 % at 4 pm and η (0  degree) = 13.31% at 12h00, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

 • thermal efficiency
 • closed cycle
 • air flow rate
 • solar air collector
 1. P  Sharma and T S Bhatti, Energy Conversion and Management 51, 12 (2010) 2901.
 2. M Gizem, Phd Thesis, University of İzmir Institute of Technology, Turkey (2012)
 3. F Chabane, N Moummi, and S Benramache, Journal of Power Technologies 93, 1 (2013) 52.
 4. H M Yeh, C D Ho, and J Z Hou, Energy 27, 8 (2002) 715.
 5. M Y Othman, et al., Journal of Energy Engineering 132, 3 (2006) 121.
 6. S Saurav and V  N Bartaria, International Journal of Renewable Energy Research 3, 3 (2013) 498.
 7. A   Hachemi, International Journal of Energy Research 19, 7 (1995) 567.
 8. H M Yeh, CD Ho, and C Y Lin, Energy Conversion and Management 41, 9 (2000) 971.
 9. L Goldstein Jr and E M Sparrow, Journal of Heat Transfer 98, 1 (1976) 26.
 10. W Gao, et al., Applied Energy 84, 4 (2007) 425.
 11. C D Ho, C W Yeh, and S M Hsieh, Renewable Energy 30, 10 (2005) 1601.
 12. B S Romdhane, Solar Energy 81, 1 (2007) 139.
 13. S J Kline and F A Mcclintock, Journal of Mechanical Engineering 75 (1953) 3.
 14. H Benli, Renewable Energy 50 (2013) 58.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی