نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشگاه نیشابور، نیشابور

چکیده

سامانۀ در حال برهم کنش با محیط E، و همچنین زیرفضای کمکی R را در نظر بگیرید. تحول کاهش یافتۀ سامانه را می­توان به صورت نگاشتی کاملا مثبت بیان کرد، اگر مجموعه حالات اولیه سامانه-محیط  {ρSE}=S را بتوان به صورت یک مجموعه هدایت شده از یک حالت مارکوف سه جزئیƮRSEبیان کرد. ما در این مقاله ρSEهای هدایت شده از یک حالت مارکوف  ƮRSEرا حالات مارکوفی می­نامیم و در قالب یک مثال فیزیکی نشان می­دهیم که تحول کاهش یافته سامانه، حتی برای حالات اولیه سامانه-محیط  ρSEنامارکوفی هم، ممکن است به صورت کاملا مثبت قابل بیان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Completely positive reduced dynamics with non-Markovian initial states

نویسندگان [English]

 • Samira Nazifkar
 • Iman Sargolzahi

Department of Physics, University of Neyshabur, Neyshabur, Iran

چکیده [English]

Consider an open quantum system S, interacting with its environment E, and also an ancillary Hilbert space R. The reduced dynamics of the system S  is given by a completely positive map, if the set S={ρSE}  , of possible initial states of the system-environment, can be written as a steered set from a tripartite Markov state ƮRSE. In this paper, we call such steered states  as Markovian states ρSE, and study a physical case, in which the reduced dynamics of the system can be completely positive, even when the initial states of the system-environment ρSE are non-Markovian.

کلیدواژه‌ها [English]

 • open quantum system
 • completely positive map
 • Markov state
 1. M A Nielsen and I L Chuang, “Quantum Computation and Quantum Information” Cambridge University Press, Cambridge (2000).
 2. D A Lidar, arXiv:1902.00967 (2019).
 3. A Rivas and S F Huelga, "Open Quantum Systems: An Introduction", Springer, Heidelberg (2011).
 4. C A Rodríguez-Rosario, et al., J. Phys. A 41 (2008) 205301.
 5. A Shabani and D A Lidar, Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 100402; 116 (2016) 049901(E).
 6. L Liu and D M Tong, Phys. Rev. A 90 (2014) 012305.
 7. A Brodutch, et al., Phys. Rev. A 87 (2013) 042301.
 8. F Buscemi, Phys. Rev. Lett. 113 (2014) 140502.
 9. X M Lu, Phys. Rev. A 93 (2016) 042332.
 10. I Sargolzahi and S Y Mirafzali, Open Syst. Info. Dyn. 25 (2018) 1850012.
 11. I Sargolzahi and S Y Mirafzali, Phys. Rev. A 100 (2019) 042121.
 12. D Salgado and J L Sanchez-Gomez, arXiv:quant-ph/0211164 (2002).
 13. P Lambropoulos and D Petrosyan, “Fundamentals of Quantum optics and Quantum Information”و Springer, Berlin (2007).
 14. P Hayden, et al., Commun. Math. Phys. 246 (2004) 359.
 15. I Sargolzahi, J. Phys. A: Math. Theor. 51 (2018) 315301.
 16. P Pechukas, Phys. Rev. Lett. 73 (1994) 1060.
 17. J M Dominy, et al., Quant. Inf. Process. 15 (2016) 465.
 18. I Sargolzahi, Iran. J. Phys. Res. 21, 3 (2021) 451(in Persian).
 19. I Sargolzahi, Phys. Rev. A 102 (2020) 022208.
 20. I Sargolzahi, Iran. J. Phys. Res. 20, 2 (2020) 267(in Persian).

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی