نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

در این مقاله، مدل الکترودینامیک کوانتومی چهار بعدی با تقارن SIM(2) را در چارچوب نسبیت خیلی خاص در نظر می‌گیریم. ابتدا به بررسی تقارن همیوغ باری کنش در حد درختی (کلاسیک) پرداخته و نشان می‌دهیم که این کنش تحت تبدیل همیوغ باری ناورداست. سپس جهت بررسی اختلالی حفظ تقارن همیوغ باری در حد حلقه (کوانتومی)، روی نمودارهای تک- حلقه با تعداد فرد پای فوتونی متمرکز خواهیم شد. برای این منظور، با استفاده از رهیافت کنش مؤثر، شکل کلی توابع فرد-نقطه‌ای فوتون را به دست آورده و رفتار توابع یک و سه- نقطه‌ای فوتون را تحت تبدیل همیوغ باری مطالعه می‌کنیم. محاسبات ما نشان می‌دهد دامنۀ کل توابع یک و سه- نقطه‌ای صفر بوده و تقارن همیوغ باری در حد کوانتومی حفظ می‌شود.  در ادامه، با استفاده از روش غیر اختلالی، نشان می‌دهیم این تقارن در حد کوانتومی (در تمام مراتب) موجود بوده و دامنۀ تمام توابع فرد- نقطه‌ای فوتون صفر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of charge-conjugation invariance in quantum electrodynamics with SIM(2) symmetry

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Ghasemkhani
 • Zina Haghgouyan

Department of Physics, Shahid Beheshti University, 1983969411, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this paper, we consider the four-dimensional electrodynamics with SIM(2) symmetry in a very special relativity framework. First, we examine the charge-conjugation symmetry of the action at the tree (classical) level and show that the action in this framework is charge-conjugation invariant. Then, to investigate perturbatively the preservation of charge-conjugation symmetry at the loop (quantum) level, we shall focus on one-loop graphs with an odd number of photon external lines. To this end, we use the effective action approach to obtain the general form of the photon odd-point function and study the behavior of the one and three-point function of the photon under the charge-conjugation transformation. Our analysis shows that the total amplitude of the one and three-point function vanishes and hence the charge-conjugation symmetry is preserved at the quantum level. Next, we use a non-perturbative method to show that this symmetry exists at the quantum level (to all orders) and the total amplitude of all photon's odd-point functions vanishes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • SIM(2) symmetry
 • very special relativity
 • charge-conjugation symmetry
 • photon's odd-point functions
 1. S Weinberg, PoS CD 09 (2009) 001.
 2. G Amelino-Camelia, Living Rev. Relativ. 16, (2013) 5.
 3. V A Kostelecky and S Samuel, Rev. D 39 (1989) 683.
 4. S M Carroll, J A Harvey, V A Kostelecky, C D Lane and T Okamoto, Rev. Lett. 87 (2001) 141601.
 5. Jacobson, S. Liberati and D Mattingly, Ann Phys. 321 (2006) 150.
 6. V A Kostelecky, N Russell, Rev. Mod. Phys. 83 (2011) 11.
 7. D Colladay, V A Kostelecky, Phys. Rev. D 55 (1997) 6760.
 8. D Colladay, V A Kostelecky, Rev. D 58 (1998) 116002.
 9. G Cohen and S L Glashow, Rev. Lett. 97 (2006) 021601.
 10. G Cohen and S L Glashow, hep-ph/0605036.
 11. Y Fukuda et al., Rev. Lett. 81 (1998).
 12. Rabindra N Mohapatra and Goran Senjanovic, Rev. Lett. 44 (1980) 912.
 13. A C Nayak and P Jain, Rev. D 96,7 (2017) 075020, 1610.
 14. G Cohen and D Z Freedman, JHEP 07 (2007) 039.
 15. S Cheon, C Lee and S J Lee, Lett. B 679 (2009) 73.
 16. J Vohanka, Phys. Rev. D 85 (2012) 105009.
 17. J Alfaro, P Gonzalez and R Avila, Rev. D 91(2015) 105007.
 18. R Bufalo and M Ghasemkhani, Rev. D 100 (2019) 065024.
 19. R Bufalo and T Cardoso e Bufalo, Rev. D 100 (2019) 125017.
 20. Bufalo and M Ghasemkhani, Mod. Phys. Lett. A 37 (2022) 2250002.
 21. F Santos and Faqir C Khanna, Phys. J. C 80 (2020) 703.
 22. J Alfaro, Rev. D 103 (2021) 075011.
 23. F Santos and F C. Khanna, Phys. J. Plus 137 (2022) 101.
 24. J Alfaro and A Soto, Lett. B 797 (2019) 134923.
 25. R Bufalo, M Ghasemkhani, Z Haghgouyan, and A Soto, Phys. J. C 80 (2020) 1129.
 26. Z Haghgouyan, M Ghasemkhani, R Bufalo, and A Soto, Eur. Phys. J. Plus 137 (2022) 732.
 27. M E Peskin and D V Schroeder, “An introduction to quantum field theory”, Addison-Wesley (1995).
 28. W H Furry, Rev. 51 (1937) 125.
 29. J Alfaro, Rev. D 93, 6 (2016) 065033.

تحت نظارت وف ایرانی