نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکدۀ علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

2 گروه فیزیک، دانشکدۀ علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز مرکز تحقیقات لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده

با وجود تحولات باورنکردنی در روش­های پیشرفتۀ مشخصه­یابی مواد، این شاخۀ تحقیقاتی با چالش­های علمی و فنی متعددی روبرو است. بیناب­نمایی عدسی گرمایی به­عنوان یک روش حساس و غیرمخرب بر پایۀ نورشناخت جهت تعیین ویژگی­های نورگرمایی مواد و همچنین  تشخیص ناخالصی­ها در محلولات به­شمار می­رود. در این تحقیق با استفاده از روش بیناب­نمایی عدسی گرمایی به بررسی ضریب پخش گرمایی لایه‌های فوق نازک نقره، تهیه شده به­روش کندوپاش مغناطیسی، می­پردازیم. برای این منظور مدل نظری شن بر سیگنال تجربی به­دست آمده برازش داده شده و به دنبال آن ضریب پخش گرمایی نمونه استخراج می­شود. نتایج به دست آمده به ­وضوح نشان می­دهند در محدودۀ ضخامتی مورد بررسی (nm15>)، ضریب پخش گرمایی با افزایش ضخامت افزایش می‌یابد. علاوه‌بر‌آن یافته­های ما مؤید این موضوع هستند که در ناحیۀ ضخامت بسیار نازک، ضریب پخش گرمایی به­دست آمده وابستگی ضعیفی به تغییر ضخامت لایۀ نقره دارد. این موضوع را می‌توان با رفتار دو بعدی پخش گرما در نانو لایه‌های فوق نازک فلزی توضیح داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of thermal diffusivity coefficient of ultrathin metal layers using thermal lens spectroscopy

نویسندگان [English]

 • Iman Bidarvand 1
 • Amir Mohammad Ahadi 2
 • Fatima Matroodi 2

1 . Physics Department, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz-Iran

2 Physics Department, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz-Iran Research Center for Laser and Plasma, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz- Iran

چکیده [English]

In spite of the incredible evolutions of advanced material characterization methods, this field of research faces different technical and scientific challenges. Thermal lens spectroscopy is known as a sensitive and nondestructive optical based technique to characterize the opto-thermal properties of materials and also to diagnose the impurities in the solutions. In this research, by engaging thermal lens spectroscopy, we investigate the thermal diffusivity coefficient of ultrathin silver layers, prepared by magnetron sputtering. For this propose, the Shen theoretical model is fitted to the obtained empirical signal and subsequently, the thermal diffusivity coefficient will be extracted. The results clearly show that, in the investigated interval thickness (<15nm), the thermal diffusivity coefficient increases by increasing the thickness. Furthermore, our findings reveal that in the very fine thickness region, the thermal diffusivity coefficient shows a fair dependence on the thickness of the silver layers. This might be explained by 2D behavior of the thermal diffusivity for ultrathin metal nanolayers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ultra-thin layers of silver
 • thermal lens spectroscopy
 • thermal diffusivity
 1. G Golan and A Axelevitch, Eng. 31 (2000) 469.
 2. M Khan and A Reza, Phys. 54 (1992) 204.
 3. J H Shin, J Y Song, and H M. Park, Lett. 63 (2009) 145.
 4. M Watanabe and K Kajikawa, Actuators B Chem. 89 (2003) 126.
 5. A Axelevitch, B Gorenstein, and G Golan, Procedia 32 (2012) 1.
 6. J Domaradzki, et al., Sci. -Pol. 34 (2016) 747.
 7. W P Leung and A C Tam, Lett. 9 (1984) 93.
 8. S E Bialkowski, "Photothermal spectroscopy methods for chemical analysis", John Wiley & Sons (1996).
 9. T Yamane, et al., Appl. Phys. 82 (1997) 1153.
 10. H Cabrera, et al., Phys. D 48 (2015) 465501.
 11. F Matroodi, H Cabrera, and D Korte, Res. Many. Sys. 9 (2020) 69.
 12. H Cabrera, et al., J. Heat Mass Transf. 158 (2020) 120036.
 13. T Higashi, T Imasaka, and N Ishibashi, Chem. 56 (1084) 2010.
 14. J Yoosefian and N Alizadeh, Chem. 90 (2018) 8227.
 15. J Shen, R D Lowe, and R D Snook, Phys. 165 (1992) 385.
 16. Bräuer, et al., Vacuum 84 (2010) 1354.
 17. I V Tudose, et al., "Chemical and physical methods for multifunctional nanostructured interface fabrication", Elsevier (2019).
 18. I Bidarvand, F Matroodi, and A M Ahadi, The 28th Optics and Photonics Conference of Iran and the 14th Photonics Engineering and Technology Conference of Iran (2000) (Persian).
 19. J Gong, et al., Rep. 5 (2015) 1.
 20. H Cabrera, A Marcano, and Y Castellanos, Matter Phys. 9 (2006) 385.
 21. M Benitez, A Marcano, and N Melikechi, Eng. 48 (2009) 043604.
 22. Z Sun, et al., Chem. Eng., 137319 (2022).
 23. A Riahi, N Ben–Cheikh, and A Campo, J. Energy Environ. Eng. 16 (2018) 1.
 24. O Elenitoba-Johnson, et al., Biotechniques 44 (2008) 487
 25. L Su, et al., Front. Mater. Sci. 6 (2019) 102.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی