نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

در این مقاله، ضریب عبور فونونی یک زنجیرۀ اتمی بی­نهایت که در قسمت کوچکی از آن برهمکنش الکترون-فونون وجود دارد، مورد بررسی قرار می­گیرد. از دیدگاه الکترونی، سامانه در رهیافت تنگابست و در تقریب نزدیک­ترین همسایه ­و برای فونون­ها در قسمت برهمکنشی تا همسایۀ دوم در تقریب هماهنگ مد نظر است. در مدل پیشنهادی، فرض می­شود که تغییرات ابر الکترونی مربوط به اربیتال­های اتمی جایگزیده، باعث تغییر در ثابت نیروی بین اتم­های مجاور قسمت برهمکنشی زنجیره می­شود که به نوبۀ خود باعث تغییر عناصر ماتریس دینامیکی سامانه شده و در نتیجه ضریب عبور فونونی دستخوش تغییر می­شود. بنابراین فرمول­بندی حاضر، ضریب عبور فونونی را به صورت تابعی از پارامترهای الکترونی و فونونی سامانه و همچنین قدرت برهمکنش الکترون-فونون ارائه می­کند. در پایان سعی شده است که با ارائۀ برخی نتایج عددی، به فیزیک مسئله نیز پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of electron-phonon interaction on the phonon transmission coefficient of an atomic nanostructure

نویسندگان [English]

 • Taghi Akbari Chaleshtori
 • Hassan Rabani
 • Mohammad Mardaani

Department of Physics, Faculty of Science, Shahrekord University P. O. Box 115, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

In this paper, we study the phonon transmission coefficient of an infinite atomic chain in a small part of  it  there is electron-phonon interaction, with the help of Green’s function. From the electronic viewpoint, the system is considered in the nearest neighbor tight-binding approach and for phonons in the interacting region, it is investigated within the next nearest neighbor harmonic approximation. In the suggested model, we assume that the electronic cloud of the localized atomic orbitals causes the variation of the force constant between the neighbor atoms in the interacting part of the chain. The variation in these force constants makes changes to the elements of the dynamic matrix of the system and consequently, the phonon transmission coefficient will be changed. Therefore, the present formalism gives the phonon transmission coefficient as a function of electronic and phononic parameters of the system as well as the strength of electron-phonon interaction. Finally, we also tried to address the physics of the problem by presenting some numerical results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • phonon transport
 • Green’s function
 • harmonic approximation
 • electron-phonon interaction
 • tight-binding
 1. G Grosso and G P Parravicini, “Solid State Physic”, Academic press )2000).
 2. W Martienssen and H Warlimont, “Mesoscopic and Nanostructured Materials”, Springer Handbook of Condensed Matter and Materials Data )2005).
 3. J J Ramsden, “ An Introduction”, Elsevier Inc. )2011).
 4. J T Lü, H Zhou, J W Jiang and J S Wang, AIP Advances 5 (2015) 053204.
 5. M Mardaani, H Rabani and M Keshavarz, Physica E 44 (2012) 1342.
 6. D H Santamore and M C Cross, Rev. Lett. 87 (2001) 115502.
 7. A Balandin and J Nanosci. 5 (2005) 1015.
 8. J Wang and J S Wang, Appl. Phys. 111 (2012) 044304.
 9. C Caroli, R Combescot, P Nozieres, and D Saint-James, Phys. C. 4 (1971) 916.
 10. N S Wingreen, K W Jacobsen, and J W Wilkins, Rev. Lett. 61 (1988) 1396.
 11. M Mardaani and H Rabani, Status Solidi (b) 251 (2014) 1001.
 12. K Flensberg, Rev. B 68 (2003) 205323.
 13. K P Bohnen, R Heid, H J Liu, and C T Chan, Rev. Lett. 93 (2004) 245501.
 14. G Sangiovanni, M Capone, and C Castellani and M Grilli, Rev. Lett. 94 (2005) 026401.
 15. L Ghaderipoor, M Mardaani, E Amooghorban, and H Rabani, Rev. E 104 (2021) 034121.
 16. M Mardaani and H Rabani, Solid State Commun. 151 (2011) 311.

تحت نظارت وف ایرانی