نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، کد پستی 8349-8-38156

چکیده

در این مقاله، یک مدل با مشتقات مراتب بالا برای الکترودینامیک در یک فضا-زمان مینکوفسکی 1+D بعدی از راه معرفی یک عامل شکل به درون جملۀ جنبشی نظریۀ ماکسول به صورت 1/4µ0 FµνFµν→ -1/4µ0 FµνFHD2(ℓ2□)Fµν- ارائه می‌شود که >0 یک مقیاس طول مشخصه است. محاسبات ما نشان می‌دهند که در این تعمیم با مشتقات مراتب بالاتر نظریۀ ماکسول به ازایDÊÎ{3, 4, 5} پتانسیل الکتروستاتیکی مربوط به یک بار نقطه‌ای در مکان بار، مقداری متناهی است. به ازای 3=D  شکل صریح پتانسیل و میدان الکتریکی یک بار نقطه‌ای در این الکترودینامیک با مشتقات مراتب بالاتر به صورت تحلیلی به دست آورده می‌شوند. بنا به براورد‌های عددی انجام شده، مقیاس طول مشخصۀ کران بالایی برابر با max ~1/100ℓelectroweak  دارد که  electroweak= 10-18m مقیاس طول مربوط به بر‌هم‌کنش‌های الکتروضعیف است . در خاتمه متذکر می‌شویم که به ازای ℓ<<1، نتایج به دست آمده در این مقاله با نتایج حاصل از نظریۀ ماکسول متعارف سازگار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A finite model for electrodynamics by introducing a form factor fHD2(ℓ2□)=1+(-ℓ2□)2 into the kinetic term of Maxwell theory

نویسندگان [English]

 • Mostafa Hashemi
 • Seyed Kamran Moayedi

Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Arak University, Arak 38156-8-8349, Iran

چکیده [English]

In this paper, a higher-derivative model for electrodynamics is presented in a  D+1 dimensional Minkowski space-time by introducing a form factor into the kinetic term of Maxwell theory as -1/4µ0 FµνFµν→ -1/4µ0 FµνFHD2(ℓ2□)Fµν , where  is a characteristic length scale. Our calculations show that for DÊÎ{3, 4, 5} the electrostatic potential of a point charge is finite at the position of the point charge in this higher-derivative modification of Maxwell's theory. For D=3 the explicit form of the potential and the electric field of a point charge are obtained analytically in this higher-derivative electrodynamics. According to numerical estimations, the upper bound for the characteristic length scale is max ~1/100ℓelectroweak  , where electroweak= 10-18m is the electroweak length scale. Finally, it should be emphasized that for ℓ<<1 the results of this paper are compatible with the results of ordinary Maxwell theory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maxwell electrodynamics
 • regularization techniques
 • form factor
 • characteristic length scale
 • field theories with higher derivative terms
 1. J D Jackson, “Classical Electrodynamics”, John Wiley & Sons, Inc. Third Edition, New York (1999).
 2. A Zangwill, “Modern electrodynamics”, Cambridge University Press, Cambridge, UK (2013).
 3. A Rostami and S K Moayedi, Opt. A: Pure Appl. Opt. 5 (2003) 380.
 4. A Rostami and S K Moayedi, Laser Phys. 14 (2004) 1492.
 5. A Pais and G Uhlenbeck, Rev. 79 (1950) 145.‎
 6. L D Faddeev and A A Slavnov, “Gauge fields: an introduction to quantum theory”, CRC Press, Second Edition, Boca Raton, Florida (2018).
 7. L Buoninfante, G Lambiase, and A Mazumdar, Phys. B 944 (2019) 114646.
 8. E Witten, Physics Today 49 (1996) 24.
 9. L N Chang, Z Lewis, D Minic, and T Takeuchi, Advances in High Energy Physics 2011 (2011) 493514.
 10. K Nozari, M Gorji, V Hosseinzadeh, and B Vakili, Quantum Grav. 33 (2016) 025009.
 11. W S Chung and H Hassanabadi, Lett. B 785 (2018) 127.
 12. F Wagner, Phys. J. C 83 (2023) 154.
 13. S K Moayedi, M R Setare, and B Khosropour, Advances in High Energy Physics 2013 (2013) 657870.
 14. S K Moayedi, M R Setare, and H Moayeri, Europhysics Letters 98 (2012) 50001.
 15. S K Moayedi, M R Setare, and B Khosropour, International Journal of Modern Physics A 28 (2013) 1350142.
 16. S Nabipour and S K Moayedi, Iranian Journal of Physics Research 22 (2022) 269(in Persian).
 17. S Nabipour and S K Moayedi, Journal of Research on Many-body Systems 12 (2023) 51.
 18. M Lazar and J Leck, Symmetry 12 (2020) 1104.
 19. IL Shapiro, “Primer in Tensor Analysis and Relativity”, Springer, New York (2019).
 20. ‎ V P Frolov and A Zelnikov, Rev. D 93 (2016) 064048.
 21. J Boos, International Journal of Modern Physics D 27 (2018) 1847022.
 22. J Boos, V P Frolov, and A Zelnikov, Rev. D 97 (2018) 084021.
 23. J Boos, “Effects of non-locality in gravity and quantum theory”, Springer Nature, Cham, Switzerland (2021).
 24. J Boos, V P Frolov, and J P Soto, Rev. D 103 (2021) 045013.
 25. C M Reyes, Rev. D 80 (2009) 105008.
 26. ‎N Moeller and B Zwiebach, Journal of High Energy Physics 10 (2002) 034.
 27. A Izadi and S K Moayedi, Annals of Physics 411 (2019) 167956.
 28. M Ranaiy and S K Moayedi, Modern Physics Letters A 35 (2020) 2050038.
 29. Efthimiou and C. Frye, “Spherical harmonics in p dimensions”, World Scientific, Singapore (2014).
 30. A Accioly, J H Neto, G Correia, G Brito, J de Almeida, and W Herdy, Rev. D 93 (2016) 105042.
 31. M R Spiegel, S Lipschutz, and J Liu, “Schaum's Outline of Mathematical Handbook of Formulas and Tables”, McGraw-Hill, Fifth Edition (2018).
 32. M Dalarsson and N Dalarsson, “Tensors, relativity, and cosmology”, Academic Press, Second Edition, New York (2015).
 33. ‎F Fathi and S K Moayedi, International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 15 (2018) 1850118.
 34. E Freitag and R Busam, “Complex Analysis”, Lecture Notes in Mathematics, Springer, Second Edition, Berlin (2005).
 35. J A P Soto, “Gravitational and electromagnetic field of static and ultrarelativistic objects in nonlocal theory”, MSc thesis, Alberta University, Canada (2022).
 36. F Bopp, Annalen der Physik 430 (1940) 345.
 37. B Podolsky, Rev. 62 (1942) 68.
 38. T D Lee and G C Wick, Rev. D 2 (1970) 1033.
 39. V M Tkachuk, Foundations of Physics 46 (2016) 1666.
 40. A V Silva, E M C Abreu, and M J Neves, International Journal of Modern Physics A 31 (2016) 1650096.

تحت نظارت وف ایرانی