نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Kamrup College, Chamata, Nalbari, India

2 Department of Mathematics, Manipur University, Imphal-795003, Manipur, India

چکیده

با در نظر گرفتن ویسکوزیته توده به عنوان (i) کمیت ثابت و (ii) توابع زمان کیهانی، معادلات میدان در مدل 5 بعدی Bianchi type-I در چارچوب نظریه نسبیت عام، در این مقاله با استفاده از آن به دست آمده و حل شده است. از مفروضات فیزیکی خاصی که با یافته های مشاهده ای حاضر موافق است. در هر دو مورد، مدل یک جهان به طور نمایی در حال انبساط و شتاب را نشان می دهد که با حجم 0 شروع می شود و با حجم بی نهایت متوقف می شود. مدل دارای یک تکینگی اولیه است و در نهایت به فاز دی سیتر (q=-1) نزدیک می شود. همچنین شرایط انرژی "چگالی انرژی≥0 و چگالی ذرات≥0" را برآورده می کند. این مدل یک جهان تحت سلطه ماده را نشان می دهد که با داده های رصدی فعلی موافق است. این مدل یک ناهمسانگرد است و در سراسر تکامل خود برای n≠1 برشی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

String Cosmological Model in 5 Dimensional Space-Time: Interacting with Viscous Fluid

نویسندگان [English]

  • Jiten Baro 1
  • Kangujam Priyokumar Singh 2

1 Kamrup College, Chamata, Nalbari, India

2 Department of Mathematics, Manipur University, Imphal-795003, Manipur, India

چکیده [English]

Considering bulk viscosity as (i) constant quantity and (ii) functions of cosmic time, the field equations in 5-dimensional Bianchi type-I model in the context of general theory of relativity, has been obtained and solved in this paper by the use of certain physical assumptions, which are agreeing with the present observational findings. In both cases, the model represents an exponentially expanding and accelerating Universe that starts with volume 0 and stops with infinite volume. The model has an initial singularity and will eventually approach the de-Sitter phase (q=-1). It also satisfies the energy conditions "Energy density≥0 and particle density≥0". This model represents a matter-dominated Universe that agrees with current observational data. The model is anisotropic one and shearing throughout its evolution for n≠1

کلیدواژه‌ها [English]

  • 5 Dimensions
  • Cloud Strings
  • Viscous Fluid
  • Bianchi Type-I Space-Time

تحت نظارت وف ایرانی