نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران

چکیده

الکترون‌های اوربیتال‌های نزدیک هستۀ اتم‌های سنگین سرعت‌های قابل مقایسه با سرعت نور در خلأ دارند. لذا جهت مطالعۀ خواص بلورهای حاوی اتم‌های سنگین، لازم است که اثرات نسبیتی به حساب آورده شوند. در این پژوهش، با استفاده از روش ابتدا به ساکن DFT+U ما ساختار الکترونی و خواص هندسی دی اکسید اورانیوم UO2 در چارچوب فرمولبندی‌های کاملاً نسبیتی، نسبیتی نرده‌ای، و غیرنسبیتی محاسبه کرده و با هم مقایسه کرده‌ایم. نشان داده شده است که: (الف)- روش غیرنسبیتی نتایجی بسیار متفاوت با تجربه را برای ثابت شبکه و گاف انرژی می دهد و (ب)- در حالت کاملاً نسبیتی، که اثرات اسپین- مدار لحاظ شده است، گاف انرژی کوهن-شم به اندازۀ 2/6% افزایش یافته و ثابت شبکه به اندازه 05/0% نسبت به حالت نسبیتی نرده‌ای کاهش می‌یابد. بنابراین، در مطالعۀ خواص هندسی UO2 ، محاسبات در چارچوب نسبیتی نرده‌ای منجر به نتایج صحیحی می‌شود و لذا تا موقعی که کاری به مطالعۀ خواص برانگیختگی الکترونی نداریم، نیازی نیست که محاسبات سنگین کاملاً نسبیتی انجام دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relativistic effects in the study of structure and electronic properties of UO2 within DFT+U method

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Payami Shabestar
 • Samira Sheykhi

School of Physics and Accelerators, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O. Box 14395-836, Tehran, Iran

چکیده [English]

Electrons of orbitals near to nuclei of heavy atoms acquire speeds comparable to the speed of light in vacuum. Therefore, to study the properties of crystals containing heavy atoms, it is necessary to take into account the relativistic effects. In this work, using the first-principles DFT+U method, we have calculated the electronic structure and geometric properties of uranium dioxide UO2 within full-relativistic, scalar-relativistic, and non-relativistic formulations, and compared the results. It is shown that: (i) the non-relativistic scheme gives results very far form experimental values for both lattice constant and bang gap; (ii) in full-relativistic case which the spin-orbit effects are included, the Kohn-Sham band-gap is increased by 6.2% and the lattice constant decreases by 0.05% compared to scalar-relativistic one. Therefore, in the study of geometric properties of UO2, using the scalar-relativistic regime is quite accurate and one does not need to perform much more expensive full-relativistic calculations whenever one does not study the electronic excitation properties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • uranium dioxide
 • anti-ferromagnetism
 • density-functional theory
 • spin-orbit effect
 • Mott insulator
 • DFT+U
 1. G Amoretti, et al., Rev. B 40 (1989) 1856.
 2. J Faber, G H Lander, and B R Cooper, Rev. Lett. 35 (1975) 1770.
 3. M Idiri, T Le Bihan, S Heathman, and J Rebizant, Rev. B 70 (2004) 014113.
 4. L Y Desgranges, Ph Ma, G Garcia, D Baldinozzi, and H E F Simeone, Chem. 56 (2017) 321.
 5. Y Baer and J Schoenes, Solid State Commun. 33 (1980) 885.
 6. J Schoenes, Appl. Phys. 49 (1978) 1463.
 7. V A Gubanov, A Rosen, and D E Ellis, Solid State Commun. 22 (1977) 219.
 8. S L Dudarev, et al, Physica status solidi (a) 166 (1998) 429.
 9. J Schoenes, Rep. 63 (1980) 301.
 10. S L  Dudarev, D  N  Manh, and A  P  Sutton, Mag. B 75 (1997) 613.
 11. B Dorado, B Amadon, M Freyss, and M Bertolus, Rev. B 79 (2009) 235125.
 12. J T Pegg, X Aparicio-Angles, M Storr, and N H de Leeuw, Nora, Nucl. Materials 492 (2017) 269.
 13. S Sheykhi and M Payami, Physica C: Superconductivity and its Applications 549 (2018) 93.
 14. M S Christian, E R Johnson, and T M Besmann, Phys. Chem. A 125 (2021) 2791.
 15. P Hohenberg and W Kohn, Rev. 136 (1964) B864.
 16. W Kohn and L J Sham, Rev. 140 (1965) A1133.
 17. M Cococcioni and S de Gironcoli, Rev. B 71 (2005) 035105.
 18. B Himmetoglu, A Floris, S de Gironcoli, and M Cococcioni, J. Quantum Chem. 114 (2014) 14.
 19. M Freyss, B Dorado, et al., Scientific Highlight of  The Month 113 (2012).
 20. R A Evarestov, A I Panin, and A V Bandura, Russian J. General Chem. 78 (2008) 1823.
 21. M J T Oliveira and F Nogueira, Phys. Commun. 178 (2008) 524.
 22. D D Koelling and B N Harmon, Phys. C: Solid State Physics 10 (1977) 3107.
 23. P Giannozzi, et. al., Phys.: Condens. Matter 21 (2009) 395502.
 24. P Giannozzi, et. al., Chem. Phys. 152 (2020) 154105.
 25. M P Methfessel and A T Paxton, Rev. B 40 (1989) 3616.
 26. P E Blochl, O Jepsen, and O K. Andersen, Rev. B 49 (1994) 16223.
 27. M Payami, arXiv:2302.04231v1[cond-mat.mtrl-sci] (2023). 
 28. J P Perdew, A Ruzsinszky, G I Csonka, O A Vydrov, G E Scuseria, L A Constantin, X Zhou, and K Burke, Rev. Lett. 100 (2008) 136406.
 29. J P Perdew, A Ruzsinszky, G I Csonka, O A Vydrov, G E Scuseria, L A Constantin, X Zhou, and K Burke, Rev. Lett. 102 (2009) 039902.

تحت نظارت وف ایرانی