نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم. دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

گشتاور انتقال اسپینی در دیواره های حوزه بر پایه گرافین در رژیم پرتابه ای با استفاده از فرمولبندی لاندائور بوتیکر محاسبه شده است.ما یک روش جدید برای دستکاری جهت حرکت دیواره های حوزه هم با تنظیم طول دیواره حوزه و اندازه سد مغناطیسی (نسبت میدان تبادلی به انرژی فرمی) پیشنهاد داده ایم.و نشان داده ایم چگالی جریان اسپینی به ما اطلاعاتی در مورد عبور الکترونهای اسپین قطبیده و حرکت دیواره حوزه ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spin transfer torque in graphene-based domain walls

نویسندگان [English]

  • zeinab rashidian
  • khadije Jahanbani

Faculty of Science,,Physics Group, Lorestan university, Lorestan ,,Iran

چکیده [English]

A scattering matrix formalism is employed to calculate the spin transfer torque in a graphene-based domain wall in the ballistic regime. We have suggested a new method for manipulating the direction of domain wall motion by both the length of the DW and magnetic barrier that is the ratio of induced exchange field to Fermi energy. It has also shown that spin current density give us more insight about the transmission of spin-polarized electrons and We have shown a method for changing the direction of DW motion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • فرمولبندی ماتریس پراکندگی
  • گشتاور انتقال اسپینی
  • دیواره حوزه بر پایه گرافین
  • رژیم پرتابه ای
  • فرومل لاندائور بوتیکر

تحت نظارت وف ایرانی