نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک نظری و اخترفیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز

چکیده

مطالعه امواج مغناطوهیدرودینامیکی در ساختارهای مغناطیسی خورشیدی مانند حلقه های تاجی، سیخک ها و ... می تواند برای بررسی مساله گرمایش جو بیرونی خورشید اهمیت بسزایی داشته باشد. برای این منظور، یک تیوب شار مغناطیسی در حضور جریان ایستا و میدان مغناطیسی متغیر در یک لایه جوی طبقه بندی شده در نظر گرفته می شود. ناحیه انتقال یک ناحیه مرزی بین لایه رنگین سپهر و تاج خورشید است که دارای تغییرات بسیار سریع در دما و چگالی می باشد. تاثیر ناحیه انتقال بر میرایی امواج آلفون و تغییرات دما با ارتفاع در تیوب شار مفروض اعمال گردید. مدل دو بعدی دکارتی برای حل معادلات مغناطوهیدرودینامیک (MHD) استفاده شد و نتایج بصورت نمودارهای تغییرات زمانی و مکانی سرعت و میدان مغناطیسی اختلالی، میرایی را بدست دادند. نمودارها نشان دادند که میرایی امواج آلفونی بیشتر با زمان قابل مشاهده اند تا با مکان، بطوریکه هر چه میرایی با آهنگ بیشتر رخ دهد انتقال انرژی به کرونا بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Behavior of the transition region on the wave propagation at the solar atmosphere

نویسنده [English]

  • Zahra Fazel

Astrophysics Section, Department of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Studying of megnetohydrodynamic waves in solar magnetic structures such as coronal loops, spicules, etc. can be very important for investigating the problem of heating the Sun’s outer atmosphere. For this purpose, a magnetic flux tube was considered in the presence of steady flow and sheared magnetic field in a stratified atmospheric layer. The transition region is a boundary layer between the solar chromosphere and corona, which has very rapid changes in temperature and density. The effect of the transition region on the damping of Alfven waves and temperature changes with height were applied in the assumed flux tube. The Cartesian two-dimensional model was used to solve the magnetohydrodynamic equations and the results were obtained from the damping in the form of graphs of temporal and spatial changes of the perturbed velocity and magnetic field. The graphs showed that the damping of Alfven waves is more visible with time than with space, so the more rapid the damping occurs, the more energy will be transferred to the corona.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sun
  • magnetohydrodynamic waves
  • steady flow
  • transition region

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی