نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه فیزیک, دانشگاه الزهرا. تهران, ایران

3 گروه فیزیک, دانشگاه الزهرا, تهران, ایران

چکیده

در این پژوهش با تعیین تانسور گذردهی الکتریکی و تانسور نفوذ‌پذیری مغناطیسی ، دو محیط همسانگرد ولی غیرهمگن را معرفی می‌کنیم که معادل با فضا-زمان ریندلر و نیم‌فضای پوانکاره هستند. انتشار امواج الکترومغناطیسی در این محیط‌ها بررسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Electromagnetic medium analogous to Rindler space-time and Poincaré space

نویسندگان [English]

 • Zahra Hassani 1
 • Ahmad Shariati 2
 • Mohammad Khorrami 3

1 Department of Fundamental Physics, Faculty of Physics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Department of Fundamental Physics, Faculty of Physics, Alzahra University, Tehran, Iran

3 Department of Fundamental Physics, Faculty of Physics, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

By specifying the electric susceptibility tensor and the magnetic permeability tensor , we introduce two isotropic but inhomogeneous media which are analogous to the Rindler space-time and the Poincaré ‎half-space‎. The propagation of electromagnetic waves in these media is investigated

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rindler space-time
 • Poincaré ‎half-space
 • electromagnetic waves
 • transformation optics
 1. C Barcelo, S Liberati, and M Visser, Living Rev.Rel 14 (2011) 3.
 2. U Leonhardt, Nature, 415 (2002) 406.
 3. V A De Lorenci, R Klippert, and D H Teodoro, Rev. D, 70 (2004) 124035.
 4. V A De Lorenci and M A Souza, Physics Letters B, 512, 3 (2001) 417.
 5. J Plebanski, Rev. 118 (1960) 1396.
 6. U Leonhardt and Th  Philbin, "Geometry and Light: The Science of Invisibility". Dover publications (2014).
 7. M McCall et al., Opt20, 6 (2018) 063001.
 8. A Shariati. "A Mathematical Approach to Special Relativity". Academic Press (2023).
 9. M Born and E   "Principles of Optics", Cambridge University Press, London (1980).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی