نویسندگان

چکیده

یکی از فرایندهایی که به تازگی در چرخه همجوشی کاتالیزور میونی D/T مطرح شده است, حالت شبه پایدار مولکول dtμ است. در این مقاله با حل سینماتیکی چرخه μCF برای سوخت D/T, اثر مولکول شبه پایدار dtμ را روی پارامترهای مهم μCF بررسی کرده ایم. تحلیل پارامتر q1s نشان می دهد که در محاسبات مربوط به چرخه حاوی حالت شبه پایدار, باید به جای پارامتر q1s از پارامتر P < sub>1s استفاده شود. برای این منظور روشی برای برآورد پارامتر P < sub>1s ارایه شده است. در ادامه رابطه کلی پارامتر ضریب چسبندگی کل را با در نظر گرفتن مولکول شبه پایدار استخراج کرده ایم و در شرایط مختلف غلظت تریتیوم با فرمول ارایه شده توسط جونز مقایسه شده است. همچنین کمیتهای آهنگ چرخه و بهره همجوشی با در نظر گرفتن چرخه حاوی حالت شبه پایدار محاسبه شده است. نتایج به دست آمده با نتایج محاسبات بدن در نظر گرفتن حالت شبه پایدار مقایسه شده است و در نهایت با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است. سپس شرایط بهینه دما, چگالی و غلظت ایزوتوپهای هیدروژن را برای بهره همجوشی در چرخه حاوی حالت شبه پایدار به دست آورده ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the total sticking coefficient and determination of optimum condition for D/T & mu CF with meta-stable dt& mu molecule

نویسندگان [English]

  • S. Z. Kalantari
  • M. Sohani

چکیده [English]

  Recently a new process has been suggested by Froelich and Wallenius in μ CF. They predicted a high rate of formation of an excited meta-stable in the collision of excited  tμ(2s) with D2, which will then decay into dμ (1s). It produces the reversing transfer channel.   In this paper, we establish a new approach in study of determination of q1sand p < sub>1sparameters, where p < sub>1s is the fractional population of p < sub>1s the dμ(1s). We have shown if the meta-stable molecule is considered, p < sub>1sshould be used instead of  q1sin calculations. We solved the kinetic equations for the chain reactions of μ CF in D/T mixture. Then we explored the total sticking coefficient. Regarding the solving of the kinetic μ CF of , we have determined the crucial parameters of  μ CF with and without considering the meta-stable molecules, such as q1s , p < sub>1s , total sticking coefficient, fusion yield per muon and cycling rate. They were compared with experimental results. Finally we optimize the condition of temperature, density and concentration of hydrogen isotopes to increase the fusion yield of μ CF.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muon Calalyzed fusion
  • Sticking meta-Stable molecule

تحت نظارت وف ایرانی