نویسنده

چکیده

جوابهای متقارن کروی و وابسته به زمان معادلات اینشتین در یک پس زمینه ناهمسانگرد که فقط تنش شعاعی دارد ارایه شده اند. این جوابها سه دسته اند. دسته اول شامل یک فضا زمان باز است که کرمچاله ای می تواند در مرکز آن وجود داشته باشد. دسته دوم شامل یک فضا زمان مخروطی است. دسته سوم نیز یک فضازمان بسته است. این جوابها به طور مجانبی به فضازمانهای روبرتسون - واکر در دوران غلبه ماده تبدیل می شوند. نشان داده شده است که برای جواب کرمچاله های, ماده مورد نظر به طور کلی شرایط انرژی را برآورده می سازد. همچنین جوابهای ایستا مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evolving spacetimes with purely radial tension

نویسنده [English]

  • B. Nasre Esfahani

چکیده [English]

  In this study time-dependent and spherically symmetric solutions of the Einstein field equations in an anisotropic background with a purely radial tension are presented. There exist three classes of solutions,1) An open spacetime with a wormhole at its center. 2) A conical spacetime. 3) A closed spacetime. These inhomogeneous solutions are reduced to FRW spacetimes in matter-dominated era, asymptotically. Therefore, they can be used to describe local inhomogeneities that are not considered in the standard model. For the wormhole solution. it is explicity shown that the considered matter is non-exotic, that is, it does not violate the energy conditions. Also, static solutions are studied. There is only one static solution,a conical spacetime. In this case, the matter satisfies the energy condition critically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general relativity
  • stress-energy tensor
  • wormhole
  • energy conditions

تحت نظارت وف ایرانی