نویسندگان

چکیده

در کار حاضر نظر خود را به استخراج معادله های تحول دستگاهی با بسته موج باروکلینیک با دامنه تغییرات کم معطوف می کنیم. همه معادله هایی که دارای حل سالیتونی هستند, همچون معادله های شرودینگر غیرخطی, گوردن سینوسی و شفافیت خودالقا, از حدود ویسکوزیته متفاوت ناشی می شوند. در حضور ویسکوزیته شکل معادله های تحول دستگاه تغییر می یابد و مشخصه جوابها از حل های سالیتونی از قبل پیش گویی شده به حل های آشوبی غیرقابل پیش بینی تغییر پیدا می کند. در حالت ویسکوزیته ضعیف معادله هایی مرتبط با معادله های جذبی لورنتس و در حالت ویسکوزیته قوی معادله گینزبرگ - لانداو به دست می آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Solition behaviour in models of baroclinic instability

نویسندگان [English]

  • I. R. Durrani
  • Z. R. Bhatti
  • M. Sharif

چکیده [English]

  Here we concern ouraelves with the derivation of a system of evolution equations for slowly varying amplitude of a baroclinic wave packet. The self-induced transparency, Sine-Gordon, and nonlinear Schrodinger equations, all of which possess soliton solutions, each arise for different inviscid limits. The presence of viscosity, however, alters the form of the evolution equations and changes the character of the solutions from highly predictable soliton solutions to unpredictable chaotic solutions. When viscosity is weak, equations related to the Lorenz attractor equations obtain, while for strong viscosity the Ginzburg-Landau equation obtain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sine-Gordon equation
  • solition
  • baroclinic instability

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی