نویسندگان

چکیده

در این مقاله تاثیر دمای کلوخه سازی بر خواص بین دانه ای و رفتار ارتباطات ضعیف نمونه های چند بلوری Bi1.66Pb0.34) Sr2Ca2Cu3Oy )با استفاده از اندازه گیری طیف پراش پرتو ایکس, مقاومت الکتریکی و پذیرفتاری مغناطیسی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پروژه 4 نمونه با دماهای مختلف کلوخه سازی, ساخته شدند که در آنها درصد فاز(Bi (2212 تغییر قابل ملاحظه ای دارد. مشاهده شده است که کاهش فاز(Bi (2212 نسبت به فاز(Bi (2223 با افزایش دمای کلوخه سازی باعث بهبود ارتباطات بین دانه ای می شود. وابستگی دمایی چگالی جریان بحرانی توسط مدل بین مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات چگالی جریان بحرانی بر حسب دما نشان می دهد که با کاهش درصد فاز Bi (2212), Jc افزایش می یابد. این نتایج نشان می دهند که فاز(Bi (2212 در مرزهای دانه ای قرار گرفته و باعث کاهش زوج شدگی دانه ها می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of sintering temperature on the intergranular properties and weak link behavior of Bi2223 superconductors

نویسندگان [English]

  • P. Kameli
  • H. Salamati
  • M. Eslami
  • M. A. Khatibi

چکیده [English]

 A systematic study of the intergranular properties of (Bi,Pb)2 Sr2 Ca2 Cu3 Oy (Bi2223) polycrystalline samples has been done using the electrical resistivity and AC susceptibility techniques. In this study, we have prepared a series of Bi2223 samples with different sintering temperatures. The XRD results show that by increasing the sintering temperature up to 865° c , the Bi2212 phase fraction decreases. It was found that the Bi2212 phase on the grain boundaries is likely to play the role of the weak links and consequently reduces the intergranular critical current densities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high- Tc superconductors
  • sintering temperature
  • AC susceptibility
  • Bi2212 phase
  • intergranular properties

تحت نظارت وف ایرانی