نویسندگان

چکیده

دانه های مغناطیسی FeCo در اندازه های زیر میکرون با درصدهای مختلف کبالت در حضور میدانهای مغناطیسی رشد داده شده اند. پس از حذف یونهای اضافی و اکسیژن, عملیات گرمایی انجام گردیده و برخی از نمونه ها در بستر پلیمر در حضور میدان مغناطیسی جهت دار شدند. نتایج SEM, XRD و اندازه گیریهای مغناطیسی, وجود ناهمسانگردی مغناطیسی القایی در نمونه ها را تایید می کنند؛ به طوری که برای نمونه Fe0.7 Co0.3 حضور میدان در ضمن رشد دانه ها, وادارندگی را از  820Oe  به 1600Oe  می رساند. اندازه گیری تغییرات زمانی مغناطش نمونه ها یک رابطه خطی بین ضریب پایداری مغناطیسی و وادارندگی را نشان می دهد. مغناطش پسماند نمونه های جهت دار به میزان %25 افزایش یافته است. بالا بردن وادارندگی محیط برای افزایش ظرفیت ذخیره سازی مغناطیسی اطلاعات یک عامل اصلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Magnetic properties of FeCo nanoparticles for information storage

نویسندگان [English]

  • S. A. Sebt
  • F. Azarkharman
  • M. Amir-Hosseini
  • S. Zoriasatain
  • M. Akhavan

چکیده [English]

  Submicron FeCo magnetic grains with different percents of cobalt were grown in the presence of magnetic field. After omitting the excess ions and oxygen, heat treatment was performed and some samples were oriented in a polymer background in the presence of a magnetic field. The results of SEM, XRD, and magnetic measurements confirm the existence of induced magnetic anisotropy. As the strength of the magnetic field during the growth of Fe0.7Co0.3 grains increases, the coercively increases from 820 to 1600 Oe. Measurements of magnetization time variation of the samples show a linear correspondence between magnetic stability factor and coercivity. The magnetization of the oriented samples increases by 25%. Raising the coercivity of the medium is the main factor for increasing the capacity of magnetic information storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coercivity
  • remanent magnetization
  • magetic anisotropy
  • single-domain grains
  • magnetic recording

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی