نویسنده

چکیده

با استفاده از کد CORSIKA و مدل اندرکنش هادرونی انرژیهای بالا QGSJET, شبیه سازی مونت کارلو برای تعداد 5000 بهمن گسترده هوایی و تابشهای اولیه گاما, پروتون, هلیوم, نیتروژن, سیلسیوم و آهن در انرژیهای مختلف انجام و رابطه Hmax با جرم و انرژی تابش اولیه به دست آمده و نتایج مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cosmic ray simulation and dependence of maximum air shower development (Hmax) on mass and energy of primaries temperature

نویسنده [English]

  • G. Rastgarzadeh

چکیده [English]

  Monte Carlo simulation with CORSIKA code using QGSJET hadronic interaction model is applied on more than 5000 cosmic ray primaries to investigate dependence of maximum air shower development (Hmax) on mass and energy of primaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmic ray
  • extensive air shower
  • CORSIKA

تحت نظارت وف ایرانی