نویسندگان

چکیده

مقادیر تجربی ناهمسانگردی زاویه ای پاره های شکافت را برای شکافت القایی سیستمهای  16O + 232Th,12C + 236U , 11B + 237 Np , 14 N + 232 Th , 11B + 235U , 12C + 232Thبا مقادیر ناهمسانگردی زاویه ای که با استفاده از مدل نقطه زینی استاندارد پیش بینی می شود مقایسه کرده ایم. این مقایسه را به دو صورت الف) بدون در نظر گرفتن تصحیح گسیل نوترون و ب) با در نظر گرفتن تصحیح گسیل نوترون انجام داده ایم. همچنین رفتارهای عادی و غیرعادی در ناهمسانگردی زاویه ای پاره های شکافت این سیستمها مورد بحث قرار گرفتند. نهایتا تعداد میانگین نوترونهای گسیل شده از هسته مرکب را با در نظر گرفتن بهترین برازش برای هر کدام از این سیستمها پیش بینی نموده ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fission fragment angular distribution in heavy ion induced fission

نویسندگان [English]

  • S. Soheyli
  • I. Ziaeian

چکیده [English]

  We have calculated the fission fragment angular anisotropy for 16O + 232Th,12C + 236U , 11B + 237 Np , 14 N + 232 Th , 11B + 235U , 12C + 232Th systems with the saddle point statistical model and compared the fission fragment angular anisotropy for these systems. This comparison was done with two methods a) without neutron correction and b) with neutron correction. Also we studied normal and anomalous behavior of the fission fragment angular anisotropy. Finally, we have predicted the average emitted neutron from compound nuclei considering the best fit for each system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy ion induced fission
  • saddle point statistical model
  • entrance channel mass asymmetry
  • angular anisotropy
  • fast fission
  • quasi-fission

تحت نظارت وف ایرانی