نویسندگان

چکیده

خواص الکترونیکی پلیمرهای همیوغ در سالهای اخیر مورد توجه خاص و گسترده پژوهشگران قرار گرفته است. کارهای زیادی در مورد خواص الکترونی و رسانشی تک رشته های پلیمری انجام شده است. این سیستمها دارای ساختار شبه یک بعدی هستند. هدف این مقاله مطالعه حالتهای الکترونی و رسانندگی در پلیمرهای با ابعاد فراتر از یک بعد است. برای این منظور خواص الکترونی یک رشته پلی استیلن متصل شده به یک مولکول دیگر (به عنوان عامل خارجی) مورد بررسی قرار می گیرد تا تاثیر ساختار عامل خارجی و نحوه اتصال آن به سیم بر چگالی و رسانندگی الکترونی مشخص شود. محاسبات ما نشان می دهد که افزایش قدرت و تعداد پیوندهای عمودی بین عامل خارجی و سیم مولکولی منجر به کاهش گاف انرژی و افزایش رسانندگی می گردد. نتایج به دست آمده می تواند پشتیبان کاربردهای آینده در زمینه حسگرهای نانوسیم باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Numerical study of electronic density of states and conductance of a molecular wire coupled with an external molecule

نویسندگان [English]

  • S. A. Ketabi
  • N. Shahtahmasebi
  • R. Pilevar

چکیده [English]

  There is a great interest in the electronic properties of conjugated polymers. Numerous works on the electronic and conduction properties of single-chain conjugated polymers have been published. From an electronic conduction point of view, these systems are quasi-one dimensional. The aim of this paper is to try to investigate corresponding properties in conducting polymers in higher of one-dimension. We study the electronic properties of a polyacetylene chain connected to other molecules. The effect of the size of the molecule and the strength of the coupling to the molecular wire is investigated. The results show that with the increase of the strength of the molecular wire/molecule coupling, the band gap of the system decreases and causes high electronic conduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • molecular wire
  • electronic conduction
  • Green function method
  • polyacene
  • density of states

تحت نظارت وف ایرانی