نویسنده

چکیده

  دراین مقاله خواص اپتیکی و ساختار نوارهای انرژی سرامیک 3 PbTiO در فاز تتراگونال، با استفاده از روش پتانسیل کامل و امواج تخت بهبود یافته خطی ( FP-LAPW ) به عنوان بردارهای پایه چارچوب نظریه تابعی چگالی ( DFT )، با تقریب شیب تعمیم یافته ( GGA ) محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد که در انرژی eV 8/4 بیشترین شدت انتقال بین نواری وجود دارد. با توجه به منحنی تابع اتلاف انرژی ( EELS ), انرژی پلاسمون حدود eV 23 محاسبه شده است. ضریب شکست استاتیک 3 PbTiO خالص در فاز تتراگونال 539/2 محاسبه شده است. همچنین نتایج, یک گاف نواری غیر مستقیم 2/2 را در نقطه Г در منطقه بریلوئن نشان می‌دهد که سازگاری خوبی با نتایج تجربی و تئوری به دست آمده از روشهای دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optical properties and electronic structure of ceramics tetragonal PbTiO3 by using full-potential linearized augmented plane wave

نویسنده [English]

  • H Salehi

چکیده [English]

 The electronic structure and optical properties in tetragonal ceramics PbTiO3 are studied by using full-potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method in density functional theory (DFT) with the generalized gradient approximation (GGA) by WIEN2K package. The theoretical calculated optical properties and energy loss (EEL) spectrum yield a static refractive index of 2.59 and a plasmon energy of 22.7eV for the tetragonal phase. The effective electron number at low energy saturates near 22-23eV with the value of 50 for the effective electron number. The results show a indirect band gap of 2.2eV at the Γ point in the Brillouin zone. The calculated band structure and density of states of PbTiO3 agree with previous experimental and theoretical results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GGA
  • PbTiO3
  • electronic structure
  • DFT
  • FP-LAPW
  • Optical properties

تحت نظارت وف ایرانی