نویسنده

چکیده

  ترکیب بس‌بلور  NdBa2-xLaxCu3O7-δ  با 3 0 / 0 ،2 0 / 0 ، 15/ 0 ، 1 0 / 0 ، 0 5/ 0 ، 0 =x به روش استاندارد واکنش حالت جامد ساخته شدند. خواص ترابردی و ابررسانایی آن با اندازه‌گیری مقاومت ویژه الکتریکی به صورت تابعی از دما و تراکم آلایش مطالعه شده است. به منظور اندازه‌گیری تراکم حاملها در صفحات 2 CuO ، توان گرماالکتریسته در دمای اتاق به صورت تابعی از تراکم آلایش La اندازه‌گیری شده است. با افزایش تراکم آلایش مقاومت الکتریکی و توان گرماالکتریسته در دمای اتاق افزایش و دمای بحرانی به صورت سهموی کاهش می‌یابد. دمای شبه گاف (یا انرژی شبه گاف) به صورت تابعی از تراکم آلایش از روی انحراف به سمت پایین وابستگی خطی مقاومت الکتریکی به دما اندازه‌گیری شده است. تغییرات دمای بحرانی، دمای شبه گاف، مقاومت ویژه الکتریکی و توان گرماالکتریسته در دمای اتاق ،  K 29 0 ) S )، جملگی حاکی از آن هستند که علت اصلی از بین رفتن ابررسانایی در این آلیاژ پرشدن حفره‌ها به وسیله الکترونهای اضافه شده توسط آلایش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transport properties and pseudogap in NdBa2-xLaxCu3O7-δ superconductors

نویسنده [English]

  • Sh. R Ghorbani

چکیده [English]

 Polycrystalline samples of NdBa2-xLaxCu3O7-δ with x=0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, and 0.30 were made by standard solid state methods. The transport and superconducting properties have been studied by the resistivity measurements as a function of temperature and doping concentration. In order to measurements the hole concentration in CuO2 planes, the room temperature thermoelectric power was measured as a function of La doping. The resistance and the room temperature thermoelectric power were increased while the critical temperature was decreased as parabolic-like by increasing doping concentration. The pseudogap temperature (or pseudogap energy) was measured from downturn deviation in a linear dependence of resistance as a function of temperature. The critical temperature, room temperature thermoelectric power S(290 K), resitivity, and pseudogap temperature results were suggested that hole filling was the main reason of suppression of superconductivity in this alloys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • superconductivity
  • doping
  • pseudogap

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی