نویسندگان

چکیده

  آلاییدگی سیستم 123 با Pr سبب ایجاد ناهنجاریهایی نظیر فرونشانی دمای گذار ابررسانایی می‌شود. در اینجا، ما نشان می‌دهیم که تعمیم نظریه جایگزیدگی حفره‌ای بر پایه مدلسازی هندسی توسط نظریه پرکولاسیون می‌تواند فرونشانی دمای گذار ابررسانایی برای تمام گستره آلاییدگی سیستم 123 با Pr را به خوبی توصیف کند. در این مدل مفاهیم اصلی جایگزیدگی و انبوهه سازی حفره‌ای ارائه و نقش بسیار اساسی آن در نزدیکی نقطه گذار فاز بررسی می‌شود به طوری که نمی‌توان از آن در هر محاسبات ویا مدلسازی خاص صرف‌نظر کرد. همچنین، برخی از شواهد تجربی که بر توافق بین شبیه سازی بر پایه اثرات انبوهه حفره‌ای و داده‌های تجربی تأکید می‌کند را فراهم آورده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Suppression of superconductivity in Pr-doped 123-systems: hole localization and hole clustering concepts in CuO2 planes

نویسندگان [English]

  • V Daadmehr
  • M D Niry
  • A l Rezakhani

چکیده [English]

  Doping Pr in 123-systems gives rise to some anomalies, such as critical Temperature suppression. Here, we show that a modification of hole localization theory based on a geometrical modeling by band percolation theory can put forward as a good explanation for the critical temperature suppression for the whole range of Pr-doping value. In this model the key concept of hole clustering is introduced and shown to have a great role near phase transition point, so we can not ignore it in any modeling or calculation. Also we have provided some experimental evidence which manifests an agreement between simulation based on hole clustering effect and the experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effects of crystal defects
  • transport properties
  • Y-based cuprates
  • hole localization

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی