نویسندگان

چکیده

  دستیابی به نمونه‌های ابررسانا با فاز کنترل شده و یا اساساً کنترل فاز ساختاری در سیستم 123 از اهمیت ویژه‌ای در فرایند ساخت برخوردار است. از آنجایی که کاهش اکسیژن در این ساختار اثرات ویژه‌ای به وجود می‌آورد، خصوصا گذار فاز ساختاری را سبب می‌شود، با بررسی ساختار و تحلیل حرارتی آن، گذار فاز ساختاری تتراگونال-ارتورمبیک این نمونه مشاهده شد و بهینه مقادیر دمای گذار فاز ساختاری و اکسیژن گذار به دست آمد که توافق خوبی با نتایج تجربی دیگران دارد . علاوه بر این با انجام محاسبات ساختار نواری، چگالی حالات و مکان تعادلی یونها، سهم و نقش یونها خصوصاً اکسیژن در چگالی حالات کل سیستم تعیین گردید. که مؤید رسانندگی بیشتر فاز ارتورومبیک نسبت به تتراگونال ترکیب در حالت نرمال است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Orthorhombic–tetragonal structural phase transition:Oxygen deficiency and band calculation in Y123 systems

نویسندگان [English]

  • S Dadras
  • M Hekmat
  • M R Safari
  • V Daadmehr

چکیده [English]

  Obtaining the superconductor samples or mainly, structural phase controlling in 123 systems is a matter of special importance. As decreasing of oxygen in this structure has special effects, and mainly causing structural phase transition, by investigating the structure and thermal analysis of the system, tetragonal-orthorhombic structural phase transition was observed and optimum contents of structural phase transition temperature and oxygen were gained (ζc=630±5°c ) and ( 7-δcΞ6.6), respectively, that are in good agreement with others’ work.   In addition by band structure and density of states calculations of we gained the equilibrium position, the role and contribution of ions, especially oxygen, in total system’s density of state. It shows that the conductivity of orthorhombic phase is more in compare with tetragonal phase in normal states of 123 systems.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Y-based cuprates superconductors
  • structural phase transition
  • oxygen deficiency
  • ferroelasticity
  • density of state

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی