نویسندگان

چکیده

  در این مقاله با استفاده از بررسیهای آنالیز حرارتی تفاضلی، وزن‌سنجی حرارتی وپراش اشعه X (XRD) ، اثر افزودن هیدراکسید آمونیوم به محلول نمک نیترات فلزات در مراحل ساخت ابررسانای سرامیکی YBCO به روش سل- ژل مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو نوع نمونه یکی بدون هیدراکسیدآمونیوم و دیگری با هیدراکسید آمونیوم تهیه گردید. افزایش هیدراکسیدآمونیوم از ایجاد رسوب نیترات باریوم در هنگام تشکیل ژل جلوگیری می‌کند و از بروز واکنشهای ناخواسته ممانعت کرده و برهمگنی محصول می‌افزاید. پس از خشک کردن ژل به دست آمده نمونه‌ها در دستگاه آنالیز حرارتی تا دمای C ˚ 1 0 5 0 حرارت‌دهی شدند، تا نوع و دمای واکنشهای اتفاق افتاده در حین ساخت به طور دقیق مشخص شود. پس از واکنش اولیه در محدوده دمایی C ˚ 84 0 - 78 0 ، فازهایY2Cu2O5  و 123 در نمونه تشکیل ‌شدند . بازه دمایی C ˚ 95 0 -9 00 باعث تقویت فاز 123 می‌شود، به ‌طوری که در دمای C ˚ 95 0 تنها فاز 123 در طیف اشعه X ‌نمونه‌ها مشاهده ‌شد. علاوه بر آن اضافه کردن هیدروکسید‌آمونیوم ایجاد فاز ابررسانای 123 را در دمای پایین‌تر تسریع و تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of ammonium hydroxide on preparation process of YBa2Cu3O7-x superconductor by sol gel method

نویسندگان [English]

  • H Arabi
  • S Alikhanzadeh
  • A A Abadizadeh

چکیده [English]

 In this paper the effect of ammonium hydroxide addition to the solution of metallic oxide on sol gel preparation process of YBCO is studied with differential thermal analysis, thermal graviometry and X-ray diffraction. Two samples with and without ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide prevents both barium nitrate precipitate during the gel preparation and also unwanted reaction as well as increasing homogeneous product. After drying the gel, the samples heated up to 1050°C in DTA apparatus in order to find more accurate the type and the temperature of reaction during the preparation process. After the initial reactions in the samples, Y2Cu2O5 and 123 phases are created in the range of 780-840°C and then the 123 phase is strengthened at 900-950°C. As shown in X-ray data, 123 was the only phase after this range. In addition ammonium hydroxide support and increase the creation of 123 phase at lower temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high-tempereture superconductivity
  • YBCO
  • sol gel method
  • XRD

تحت نظارت وف ایرانی