نویسندگان

چکیده

دو دهه قبل بازتاب کشف ابررسانایی مسی با دمای گذار (Tc) بالا توسط بدنورز و مولر جامعه پژوهشگران ابررسانایی جهان را شگفت زده کرد, گرچه در فاصله زمانی کمی قبل از آن در 1979 و 1980 به ترتیب اولین ابررسانایی فرمیون – سنگین CeCu2Si2 و ابررسانایی آلی TMTSF)2PF6)کشف شده بودند. همچنین, امروزه می دانیم که همه این ابررساناها غیر متعارف و گره ای هستند. علاوه بر اینها, شبه ذرات در حالت بهنجار در این سیستمها به صورت مایع فرمی بوده و حالت ابررسانایی بر اساس تابع موج تعمیم یافته BCS قابل توصیف است. همچنین, فاز شبه گاف در کوپراتهای دمای بالای کم آلاییده بر اساس موج چگالی -d موجی توصیف شده است. این امر ملزم می دارد که ابررسانایی در کوپراتهای کم آلاییده گوسامر باشد (یعنی ابررسانایی d‏ موجی با موج چگالی d موجی همزیست است). ما برخی از بررسیهای کمی در مورد این مفاهیم و نکات و ایده های جدید را ارایه خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mean field theory of high Tc cuprate superconductivity

نویسندگان [English]

  • K. Maki
  • S. Haas
  • H. W. on
  • B. Dóra

چکیده [English]

  Two decades ago the epoch making discovery of high Tc cuprate superconductivity by Bednorz and Müller shocked the world’s superconductivity community. However, already in 1979 and 1980, the first heavy fermion superconductor CeCu2Si2 and organic superconductor (TMTSF)2PF6 have been discovered respectively. Also we know now that all these superconductors are unconventional and nodal. Further the quasiparticles in the normal state in these systems are Fermi liquids and the superconducting states are described in terms of generalized BCS wave function. Also the pseudogap phase in underdoped high Tc cuprates is described in terms of d-wave density wave. This implies necessarily that the superconductivity in underdoped cuprates is gossamer (i.e. d-wave superconductivity coexists with d-wave density wave). We shall present some quantitative tests of these new concepts, notions and ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high temperature superconductivity
  • gossamer superconductivity
  • pseudogap
  • d-density waves
  • Volovik effect

تحت نظارت وف ایرانی