نویسندگان

چکیده

مرور کوتاهی بر برخی خواص ویژه ابررساناهای دمای بالا (HTS) ارایه گردیده است. بیست سال پس از کشف آنها, روشن و روشن تر شده است که رفتار این طبقه جدید از مواد به طور مشخصی از ابررسانایی متعارف متمایز است. در ادامه, توجه خود را بر روی مطالعه دو پدیده اثر جوزفسون و اثر مایسنر متمرکز می کنیم که در آنها طبیعت نامتعارف ابررسانایی در HTS ها, دیدگاه جالبی برای درک سازوکار ناشناخته آنها و پتانسیل بالای کاربردهای آنها در زمینه های گوناگون الکترونیک ابررساناها به ما عرضه می دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The discovery of high-Tc superconductivity-unexpected discovery, unconventional behaviour

نویسندگان [English]

  • A. Andreone
  • A. Barone
  • F. Lombardi
  • F. Tafuri

چکیده [English]

  A brief review on some peculiar properties of high temperature superconductors (HTS) is presented. Twenty years after the discovery, it appears more and more clear that the behaviour of this new class of materials is remarkably different from what have been re-classified as “conventional” superconductors. In the following we will focus our attention on the study of two phenomena, namely the Josephson effect and the Meissner effect, where the unconventional nature of superconductivity in HTS offers exciting perspectives both for the understanding of the underlying mechanism, so far still unknown, and for the large potential of applications in different areas of superconducting electronics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high temperature superconductors
  • Josephson effect
  • macroscopic quantum tunneling
  • electrodynamic response
  • Meissner effect

تحت نظارت وف ایرانی