نویسنده

چکیده

این مقاله پیشرفت فن آوریهای آماده سازی لایه های نازک HTS را از روشهای مبتنی بر لایه نشانی بخار فیزیکی تا آخرین روشهای ارایه شده امروزی مرور می کند. مقاله شامل مسیرهای اصلی فرآیند در محل و کنترل رشد است. فعالیتهای جاری برای ساخت نوارهای مورد استفاده در کاربردهای توانی و نیز ساخت بهینه بین صفحه ای در کوپراتها مورد بحث قرار گرفته است. برخی از مسیرهای آتی در تحقیقات فیلمهای نازک HTS, چه در علوم و چه در کاربرد نیز معرفی شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Growth of cuprate high temperature superconductor thin films

نویسنده [English]

  • H-U Habermeier

چکیده [English]

  This paper reviews briefly the development of physical vapour deposition based HTS thin film preparation technologies to today’s state-of-the-art methods. It covers the main trends of in-situ process and growth control. The current activities to fabricate tapes for power applications as well as to tailor interfaces in cuprate are described. Some future trends in HTS thin film research, both for science as well as application driven activities are outlined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical current density
  • cuprate phase
  • stability
  • evaporation techinques
  • oxide substrates
  • physical vapor deposition

تحت نظارت وف ایرانی