نویسندگان

چکیده

از بین رفتن نظم پادفرومغناطیسی به صورت تابعی از بعضی پارامترهای کوانتمی مانند چگالی حاملها یا فشار هیدروستاتیکی اغلب با ورود به یک ناحیه ابررسانایی همراه است. گرچه پدیده مربوطه در مورد اصولا ساده تر فرومغناطیس الکترون غیر جایگزیده محسوستر است. در این مقاله ما دلایل اینکه این پدیده چگونه امکانپذیر می باشد را مد نظر قرار داده و شواهدی را که موانع مشاهده این پدیده در چند فرومغناطیس فلزی از سر راه برداشته شده است را جمع بندی می نماییم. یک معمای جدید که طی کشفیات اخیر در سیستمهای متقارن فروالکتریک و ابررساناهای بین لایه ای گرافیتی جدید ارایه شده است نیز بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From superconductivity near a quantum phase transition to superconducting graphite

نویسندگان [English]

 • S. S. Saxena
 • K. Ahilan
 • T. E. Weller
 • M. Ellerby
 • R. P. Smith
 • N. T. Skipper
 • S. Rowley
 • A. Kusmartseva
 • G. G. Lonzarich

چکیده [English]

  The collapse of antiferromagnetic order as a function of some quantum tuning parameter such as carrier density or hydrostatic pressure is often accompanied by a region of superconductivity. The corresponding phenomenon in the potentially simpler case of itinerant-electron ferromagnetism, however, remains more illusive. In this paper we consider the reasons why this may be so and summaries evidence suggesting that the obstacles to observing the phenomenon are apparently overcome in a few metallic ferromagnets. A new twist to the problem presented by the recent discoveries in ferroelectric symmetric systems and new graphite intercalate superconductors will also be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • strongly correlated electrons
 • superconductivity
 • magnetism
 • ferroelectricity
 • intercalated graphite
 • quantm phase transitions

تحت نظارت وف ایرانی