نویسندگان

چکیده

رهیافت تابعی خود انرژی یک ابزار قدرتمند بس ذره ای برای بررسی فازهای مختلف با تقارن شکست شده در سیستمهای الکترونی همبسته قوی است. ما از نظریه اختلالی خوشه ای وردشی (که تقریب خوشه ای وردشی هم نامیده می شود) برای بررسی ارتباط میان پادفرومعناطیس و ابررسانایی –d موجی در رساناهای k– (ET)2X  استفاده می کنیم. این ترکیبها با مدل معروف به مدل هابارد با مقادیر مختلف U دافعه در – سامانه و مقدار دافعه پرش قطری ´t توضیح داده می شوند. در زوج شدگی قوی, محاسبات دمای صفر ما یک گذار از پادفرومغناطیس نیل به یک فاز مایع اسپینی با نظم نه چندان بلند در حدود مقدارt ~ 0.9 را نشان می دهد. در مقادیر کمتر U ابررسانایی –d موجی را پیدا می کنیم. با در نظر گرفتن تقارن گروهی نقطه ای شبکه, یک گذار بین جفت شدگی با تقارنهای dxy , dx2-y2 یافتیم که دومی برای مقادیر کمتر U اتفاق می افتد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

d-wave superconductivity, antiferromagnetism and spin liquid in quasi-two-dimensional organic superconductors

نویسندگان [English]

  • P. Sahebsara
  • D. Sénéchal

چکیده [English]

  The self-energy-functional approach is a powerful many-body tool to investigate different broken symmetry phases of strongly correlated electron systems. We use the variational cluster perturbation theory (also called the variational cluster approximation) to investigate the interplay between the antiferromagnetism and d-wave superconductivity of κ-(ET)2 X conductors. These compounds are described by the so-called dimer Hubbard model, with various values of the on-site repulsion U and diagonal hopping amplitude t. At strong coupling, our zero-temperature calculations show a transition from Néel antiferromagnetism to a spin-liquid phase with no long range order, at around t ~ 0.9. At lower values of U, we find d-wave superconductivity. Taking into account the point group symmetries of the lattice, we find a transition between dx2-y2 and dxy pairing symmetries, the latter happening for smaller values of U.

کلیدواژه‌ها [English]

  • superconductivity
  • antiferromagnetism
  • Hubbard model
  • κ-(BEDT-TTF)2X
  • Mott transition
  • variational cluster approximation

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی