نویسنده

چکیده

هدفهای نازک 238U با پروتونهای 45, 55, 65 و 69MeV شتابدهنده سیکلوترون دانشگاه توهوکی ژاپن بمباران شد و طیفهای گامای گسیل شده از محصولات شکافت با روش طیف نگاری پرتوهای گاما به دست آمد. سپس توزیع جرم پاره های شکافت و سطح مقطع کل شکافت در هر انرژی اندازه گیری شد. دقت این آزمایش به اندازه کافی بود که بتوان داده های دقیق و قابل اطمینانی به دست آورد. نتایج تجربی حاصل نشان می دهند که در واکنش ( 238U(p,f برای Ep>65MeV, مولفه نا متقارن در توزیع جرم از بین می رود و شکافت متقارن به صورت مد غالب ظاهر می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transition from asymmetric to symmetric fission in 45-69 MeV proton induced fission of 238U

نویسنده [English]

  • H. Noshad

چکیده [English]

Thin targets of 238U were bombarded with 45, 55, 65 and 69 MeV protons at the Cyclotron and Radioisotope Center (CYRIC) of Tohoku University in Japan. Gamma rays emitted from the fission products were recorded and analyzed by using gamma spectroscopy. Then, the cross sections for the formation of fission products, fragment mass distributions, and total fission cross sections were measured. Special care was taken to make this measurement precisely. The experimental results show that for 238U(p, f) reaction at Ep < /sub> > 65 MeV, the asymmetry component in the mass distribution is eliminated, and the symmetric fission remains the dominant fission mode.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass distribution
  • Uranium 238
  • Symmetric fission
  • Asymmetric fission
  • Fission cross section
  • 45-69 MeV protons

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی