نویسندگان

چکیده

در این مقاله به بررسی گروه همدیس می پردازیم و همریخت بودن این گروه و گروه (2,O (D را خواهیم دید. نظریه میدن اسکالر با تقارن همدیس و پتانسیل نامثبت را در فضای D بعدی مطالعه می کنیم و معادله حرکت را با نسبت دادن گروه تقارنی (2,O (D-1 به جواب و شکستن تقارن انتقالی در همه راستاها حل می کنیم. در ادامه با شکستن تقارن در برخی راستاها, جوابی را برای معادله حرکت در فضای 6 بعدی پیدا می کنیم که تنها در 4 راستا تقارن انتقالی داشته باشد و از آنجا یک نظریه موثر 4 بعدی را به کمک کنش فضای 6 بعدی به دست می آوریم. در پایان, کلی ترین حل معادله حرکت برای مدل ø4 بی جرم در فضای 4 بعدی تخت را بررسی می کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The classically conformal invariant scalar theory with a non-positive potential

نویسندگان [English]

  • Vahid Kamali
  • Farhang Loran

چکیده [English]

We review the conformal symmetry group and investigate the isomorphism between the conformal group and O( D,2 ) . We study the classically  conformal invariant  scalar theory in D -dimensions with a non-positive potential . We solve the  equations  of motion  by  assigning O(D-1, 2)symmetry to the classical solutions with broken translational symmetry in all directions. Then we consider a six dimensional theory and obtain a set of classical solutions, which are invariant under translation in four out of six directions. We make use of them to construct an effective four dimensional scalar theory induced by the fundamental six dimensional theory. Finally we elaborate the most general solutions of the ø4 massless model in four dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scalar field theory
  • conformal coupling
  • non-positive potential
  • de Sitter space

تحت نظارت وف ایرانی