نویسندگان

چکیده

دو مدل تحلیلی نسبتا ساده که برای بررسی دینامیک احتراق سریع مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از,مدل فروصوتی و مدل فوق صوتی, بر طبق مدل فروصوتی, که گرم شدن یک سوخت از پیش فشرده شده با چگالی p° با تولید موج گرمایی فروصوت توسط باریکه ای ذره ای صورت می گیرد, انرژی و شدت باریکه پروتونی لازم برای ایجاد احتراق, با افزایش برد پروتونی به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. در حالی که بر طبق مدل فوق صوتی, برای بردهای کمتر از 0.25gr/cm2 انرژی و شدت مذکور با افزایش برد پروتونی به ترتیب ثابت مانده و کاهش یافته و برای بردهای بیشتر از این مقدار, هر دو افزایش می یابند. با توجه به وابستگی ضمنی مدت زمان پالس پروتونی به برد پروتونی, این نتایج, تعیین مدت زمان بهینه پالس پروتونی برای راه انداز احتراق سریع را امکان پذیر نموده است, که این مقدار بهینه را برابر  2.14×103 p < sub>o-1 ps  به دست آورده ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of optimum proton pulse duration for triggering fast ignition in inertial confinement fusion

نویسندگان [English]

  • A. Ghasemizad
  • M. J. Tabatabai

چکیده [English]

 Two relatively simple analytic Models for investigation of fast ignition dynamics are developed, that are the subsonic and the supersonic models. On the basis of the subsonic model, which a pre-compressed fuel of density is heated by a subsonic thermal wave, the beam energy and the intensity required for ignition is closely related to proton range. Whereas, on the basis of supersonic model, for ranges shorter than 0.25 gr/cm2 , the mentioned energy remains constant and the intensity decreases. For ranges larger than this value, not only energy but also the beam intensity will increase with the proton range. Considering that proton pulse duration depend on proton range implicitly, these results allow for the determination of an optimum proton pulse duration value, that we have obtained this value equal to 2.14×103 p < sub>o-1  ps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fast ignition
  • inertial fusion
  • proton pulse
  • ignition energy

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی