نویسندگان

چکیده

مطالعه بر روی پدیده هایی چون نظم بار, اسپین و اربیتال در منگنایتها در سالهای اخیر توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است. با استفاده از سینکروترونهای امروزی مطالعه این پدیده ها امکان پذیر شده است. چرا که به وسیله آنها می توان پرتو x با شار فوتونی بالا, انرژی و قطبیدگی دلخواه تولید کرد. در این مقاله با محاسبه فاکتور پراکندگی, شدت قله های ناشی از نظم اربیتال و بار در ترکیب Nd0/5 Sr0/5 MnO3 با توجه به ساختار آن و مدلی که معرفی گردیده است, محاسبه شده است. سپس وابستگی شدت این قله ها به انرژی فوتون فرودی و دوران نمونه حول بردار پراکندگی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyze of Mn K-edge resonance X-ray scattering in Nd0.5Sr0.5MnO3

نویسندگان [English]

  • A. Mohammadi Tabar
  • M. E. Ghazi
  • H. Arabshahi

چکیده [English]

 Studies of phenomena such as charge, orbital and spin ordering in manganite has attracted much interest in recent years. These studies have been possible from an experimental point of view by the third generation synchrotron sources. X-ray with high flux density, tunable energy and polarization can be produced in synchrotron sources. Experiments have shown a resonant in peak intensity originating from charge and orbital ordering when the incident photon energy matches the manganese K-edge energy. In this paper we have calculated the scattering factor and intensity of charge and orbital ordering reflections on the Mn K-edge energy in Nd0.5Sr0.5MnO3 on the basis of its structure and the chosen model of charge and orbital ordering. The energy and azimuthal angle dependence of the peaks intensity have been investigated and compared with the experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resonant X-ray scattering
  • Manganite
  • Charge and orbital ordering

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی