نویسندگان

چکیده

نانوسیمهای کبالت و نیکل با استفاده از قالب اکسید آلومینیم حفره دار و انباشت الکتروشیمیایی متناوب با قطرهای مختلف و زمان انباشت های متفاوت ساخته شد. برای نانوسیمهای نیکل با قطر 30 نانومتر میدان وادارندگی با افزایش زمان انباشت ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد, در حالی که برای قطرهای بالاتر روند صعودی میدان وادارندگی با افزایش زمان انباشت تغییر نمی کند. به طور عام, افزایش قطر نانوسیم موجب کاهش وادارندگی می شود. برای نانوسیمهای کبالت بیشینه میدان وادارندگی به قطر 30 نانومتر و زمان انباشت 30 ثانیه مربوط است و با افزایش زمان انباشت میدان وادارندگی روند نزولی دارد. اثر ناهمسانگردی بلوری و شکلی بر خواص مغناطیسی نانوسیمهای کبالت و نیکل بررسی شد و مشخص گردید که ناهمسانگردی بلوری برای نانوسیمهای کبالت نقش غالب را ایفا می کند در حالی که برای نانوسیمهای نیکل رقابت دو ناهمسانگردی شکلی و بلوری تعیین کننده می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of crystalline and shape anisotropy on the magnetic properties of Co and Ni nanowires

نویسندگان [English]

  • R. Golipour
  • A. Khayyatian
  • A. Ramazani
  • M. Almasi Kashi

چکیده [English]

  Co and Ni magnetic nanowires with different diameter and deposition time were fabricated into the alumina template using ac electrodeposition. For Ni nanowires with 30 nm diameter the coercivity initially increased then dropped with deposition time, while it only increased with deposition time for all the other diameters. In general, the results showed that the coercivity reduced with diameter. The maximum coercivity was obtained for the Co nanowire made with 30 nm diameter and 30 s deposition time and further electrodeposition time causes a reduction of the coercivity. The effect of crystal and shape anisotropy on the magnetic properties were investigated and the results revealed that the crystal anisotropy has a dominant role on the coercive field of Co nanowires, while there is a competitive effect between both the anisotropies for the Ni nanowires changing the coercivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co nanowire
  • Ni nanowire
  • crystal anisotropy
  • shape anisotropy
  • porous alumina

تحت نظارت وف ایرانی