نویسندگان

چکیده

در این مقاله شاره مخلوط کلاسیکی یکنواخت متشکل از مولکول های بیضوی گون را مورد مطالعه قرار داده ایم. این شاره مخلوط از دو نوع مولکول بیضوی گون با برهمکنش گی - برن (GB) (در اصطلاح, بیضوی های نرم) که دارای اندازه های متفاوتی می باشند و در دمای T قرار دارند, تشکیل یافته است. برای این سیستم, معادله ارنستین - زرنیک با رابطه بستاری پرکس - یویک را حل کرده, تابع همبسته مستقیم و خواص ترمودینامیکی این شاره را در دمای T محاسبه و با نتایج شبیه سازی و دیگر روش ها مقایسه می کنیم. نتایج به دست آمده در توافق خوبی می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The structural and thermodynamical properties of binary ellipsoidal fluid mixture Gay-Berne interaction

نویسندگان [English]

  • M. Moradi
  • R. Khordad

چکیده [English]

 In this paper, a uniform classical fluid mixture comprising ellipsoidal molecules is studied. This mixture is composed of two types of ellipsoidal molecules interacting through the Gay-Berne potential with different sizes at temperature T. For this system, the Ornstein-Zernike equation using the Percus-Yevick closure relation is solved. Then the direct correlation function, pair correlation function and the pressure of the fluid at temperature T are calculated. The obtained results are in agreement with the previous theories and the results of molecular dynamic computer simulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • molecular fluids
  • binary mixture
  • Gay-Berne interaction
  • correlation functions

تحت نظارت وف ایرانی