نویسندگان

چکیده

در این مقاله اندازه گیری مشخصات پلاسما به روش ECE مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از آن پروفیل دمای الکترون ها در سطح مقطع پلاسمای توکامک IR-T1 اندازه گیری شده است. در این اندازه گیری برای سنجش تابش های سیکلوترونی گسیل شده از پلاسما از یک طیف سنج پنج کاناله هترودین با قدرت تفکیک زمانی بالا استفاده شده و نتایج به دست آمده برای نمایش پروفیل دما در سطح مقطع پلاسما مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین تغییرات این پروفیل بر حسب زمان نیز اندازه گیری و معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining of electron temperature profile on the cross section of a Tokamak, using ECE technique

نویسندگان [English]

  • M. Hosseinpour
  • A. Anvari
  • M. Ghorannevis

چکیده [English]

 In this paper we have used plasma electron cyclotron emissions at the second harmonic frequency of extraordinary mode to determine the temperature profile of the plasma produced in IR-T1 Tokamak. The emissions obtained at different frequencies by a 5-channel heterodyne receiver, have been analyzed to determine the spatial variation of the electron temperature on the plasma cross section. The results have been also used to show the three-dimensional time evolution of the temperature profile during the period of confinement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IR-T1 Tokamak
  • electron cyclotron emission
  • electron temperature

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی