نویسندگان

چکیده

با استفاده از روش مرتبه N و محاسبات ساختار نواری بلور نوری آلومینای حفره دار در راستای GX و بررسی تطابق نتایج آن با نتایج تجربی اندازه گیری ضرایب جذب و بازتاب, تغییرات نمار شکست آلومینا در ناحیه اکسید خارجی حول حفره ها مورد مطالعه قرار گرفت. در این محاسبات برای توزیع آنیونهای اسیدی فسفات در ناحیه اکسید خارجی تابعیت گاوسی در نظر گرفته شد و تعیین تغییرات نمار شکست, منجر به مشخص شدن عمق نفوذ آنیونها در این ناحیه گردید. با تعیین ترکیب نمار شکست آلومینا در ناحیه اکسید خارجی, ساختار نواری این بلور نوری برای چهار نوار اول در هر دو مد TE و TM محاسبه شد که نتایج محاسبات وجود یک گاف نواری کامل و باریک در مد TM را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of distribution function of refraction index and anion diffusion depth in porous alumina photonic crystals

نویسندگان [English]

  • H. Kaviani
  • A. Ramazani
  • M. Almasi Kashi

چکیده [English]

  Band structure of porous alumina photonic crystal in the Γ X direction was calculated using order-N method . In a comparison of calculated results with experimental data of reflective and absorptive index, the variation of refractive index of alumina in the external region of oxide layer, around the pores were studied. A Gaussian distribution function was adopted for phosphate anions in the external oxide layer and the variation of refractive index and diffusion depth were determined. The structure of the first four bands was calculated using the obtained distribution of refractive index in the external oxide layer for both TE and TM mode. This results show a narrow full band gap in the TM mode.

کلیدواژه‌ها [English]

  • photonic crystal
  • photonic band structure
  • porous alumina

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی