نویسندگان

چکیده

برهمکنش نوترون سریع با اکسیژن موجود در آب خنک کننده قلب رآکتور, تولید هسته رادیواکتیو 16N می کند. این هسته رادیواکتیو پرتو گامایی با انرژی 6.13 MeV گسیل می نماید. با شمارش گامای حاصل از این واپاشی به وسیله یک آشکارساز یدور سدیم NaI(Tl)φ5.08cm×5.08cm و با استفاده از رابطه خطی موجود بین فعالیت ایزوتوپ 16Nوتوان رآکتور, قدرت رآکتور را می توان تعیین کرد. جهت دریافت پاسخ مناسب, حفاظ آشکارساز طراحی و فاصله مناسب آن از لوله خروجی آب خنک کننده تنظیم گردید. با استفاده از الکترونیک تنظیم شده جهت شمارش پرتوی گامای 16N, شمارش قدرتهای مختلف انجام و سیستم بر حسب قدرت درجه بندی گردید. در این مقاله سعی شده است دلایل رفتار غیر خطی سیستم در قدرتهای بیشتر, مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Power measurement in Tehran research reactor (TRR) using 16N gamma ray activity

نویسندگان [English]

  • M Azizi Shamami
  • H Ghods
  • J Rahighi
  • J Dabiri

چکیده [English]

  Interaction of fast neutrons with oxygen atoms of cooling water in reactor core leads to the production of 16N isotope which emits 6.13 MeV gamma ray. A system is developed to measure the 16N gamma ray activity using a5.08cm ×5.08cm NaI(Tl) detector. A suitable electronic system is used to count 16N gamma rays in different reactor powers in order to calibrate the 16N system in terms of reactor power. Some non-linearity in the system behavior have been observed and discussions have been presented for this effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fast neutrons
  • reactor power
  • 16N gamma ray activity
  • non-linearity

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی