نویسندگان

چکیده

در این مقاله وابستگی دمایی پذیرفتاری مغناطیسی AC در نمونه های چند بلوری (Bi1/6Pb0/4)Sr2Ca3Cu4OY که به روش واکنش حالت جامد ساخته شده اند, در میدانها و فرکانسهای مختلف اندازه گیری شده است. پهنای گذار در قسمت حقیقی و موهومی بستگی شدید به اندازه میدان مغناطیسی دارد. با استفاده از تغییرات دمای قله,TP بر حسب دامنه میدان, Hac وابستگی دمایی چگالی جریان بحرانی به صورت Jc ~[1-T/Tc]2 به دست می‌آید, که نشان دهنده پیوندگاههای ضعیف از نوع (SNS) است. تغییرات پذیرفتاری مغناطیسی ac با فرکانس نیز اندازه گیری شده است. با افزایش فرکانس جابه جایی کوچکی در دمای قله,Tp به سمت دماهای بالا صورت می گیرد. این اثر با پدیده خزش شار قابل توضیح است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

AC susceptibility of polycrystalline (Bi-Pb) 2223 superconductors

نویسندگان [English]

  • H. Salamati
  • P. Kameli

چکیده [English]

  The temperature dependence of ac susceptibility of (Bi-Pb)2223 polycrystalline samples was measured as a function of frequency and ac field amplitude. Analysis of the temperature dependence of the AC susceptibility near the transition temperature (Tc) has been done employing Bean’s critical state model. The observed variation of intergranular critical current densities (Jc) with temperature indicates that the weak links are superconductor- normal metal-superconductor (SNS) type for this sample. The frequency effect on AC susceptibility was also measured. As the frequency increases, (TP < /sub> ) shifts to higher temperatures. This effect can be interpreted in terms of flux creep. The temperature T, and field, , dependence of activation energy obtained from the Arrhenius plot for the frequency ( f ) and ( TP < /sub>) , can be described as: U(Hac,T)=U0(1-T/TC)Hac-0.18

کلیدواژه‌ها [English]

  • high-Tc superconductivity
  • AC susceptibility
  • activation energy

تحت نظارت وف ایرانی