نویسنده

چکیده

رفتار نوسانی دمای گذار فاز در ابر شبکه Ni/Au/Ni به صورت تابعی از ضخامت لایه میانی, Au, مشاهده شده است. دوره تناوب نوسانات مشاهده شده تقریبا نصف دور تناوب جفت شدگی مبادله ای بین لایه ای است . دراین مقاله پذیر رفتاری در دمای بالا برای یک شبکه دو بعدی با مدل بیس - پایرز- وایس در حضور میدان کاتوره ای با توزیع مربعی حساب گردیده است. از این پذیرفتاری برای محاسبه دمای گذار صفحات جفت شده به صورت تابعی از ضخامت صفحه میانی استفاده شده است. دمای گذار صفحات جفت شده به صورت تابعی با نصف دوره تناوب جفت شدگی بین لایه ای نوسان می کند. مد بعضی از مقادیر ضخامت صفحات میانی کمتر از دمای گذار یک صفحه منزوی است که با نتایج تجربی همخوانی دارد. علاوه بر این, دمای گذار به توزیع میدان کاتوره ای در ضخامتهای کم صفحه میانی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Oscillation phenomenon of transition temperatures of coupled magnetic planes

نویسنده [English]

  • H. Moradi

چکیده [English]

  Oscillatory behavior of transition temperature in supper lattice, Ni/Au/Ni, has been observed as a function of spacer layer, Au. The observed oscillation period is almost the half period of interlayer exchange coupling. The high temperature susceptibility of a two - dimensional lattice is evaluated within the Bethe-Peierls-Wiess approximation in the presence of a random field with square distribution. This susceptibility is used to evaluate the transition temperature of coupled planes as a function of spacer thickness. The calculated transition temperature of coupled planes oscillates as half period of interlayer exchange coupling and falls below the results of the uncoupled films at some values of the average spacer thickness that were experimentally observed. Additionally, the transition temperature depends on the distribution function of random field at the small thickness of spacer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coupled magnetic planes
  • transition temperature
  • random field
  • interlayer exchange coupling

تحت نظارت وف ایرانی