نویسنده

چکیده

واکنش شکافت اورانیم 238 با پروتونهای  45 - 69 MeV در مرکز سیکلوترون و رادیوایزوتوپ دانشگاه توهوکوی ژاپن انجام شد. محصولات شکافت حاصل از این واکنش با روش طیف نگاری پرتوهای گاما شناسایی شدند. داده های تجربی نشان می دهند که توزیع بار الکتریکی محصولات شکافت با عدد جرمی یکسان (ایزوبار) از یک تابع گاوسی با انحراف استاندارد ثابت پیروی می کند و بستگی به عدد جرمی ایزوبار انتخاب شده ندارد. این انحراف استاندارد در واکنش( 238U(p,f با پروتونهای 45, 55, 65 و 69MeV اندازه گیری شده است. برای شکافت با پروتونهای  45 MeV, این کمیت با مقدار ارایه شده در آزمایشهای دیگر به خوبی سازگار است و با پیش بینی مدل هاوزر - فشبک نیز مطابقت دارد. برای انرژیهای دیگر نیز اندازه گیری این انحراف استاندارد تاکنون در مقاله ها گزارش نشده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش انرژی برانگیختگی هسته شکافنده, توزیع بار الکتریکی محصولات شکافت ایزوبار پهن تر می شود. در این آزمایش, محتمل ترین بار الکتریکی محصولات شکافت ایزوبار نیز به دست آمد. این نتایج با پیش بینی مدل «انرژی پتانسیل کمینه (MPE) سازگاری خوبی دارد. به علاوه, داده های تجربی, قطبش بار الکتریکی را نیز در فرایند شکافت هسته ای نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nuclear charge distribution of fission products originated from fission of 238U nuclei induced by45-69 MeV protons

نویسنده [English]

  • Houshyar Noshad

چکیده [English]

 Fission of 238U nuclei was performed by 45-69 MeV protons at the Cyclotron and Radioisotope Center of Tohoku University in Japan. The fission products originated in the reaction were identified by using gamma spectroscopy. The experimental data show that the charge distribution of isobar fission products follows a Gaussian distribution with a standard deviation independent of the selected mass number. The standard deviations were measured for the reaction 238U(p, f) with 45, 55, 65 and 69 MeV protons. For Ep < /sub> = 45 MeV, the standard deviation obtained from the experiment is in agreement with the existing data and satisfies the prediction of the Hauser-Feshbach statistical model. For other proton energies, measurement of this quantity has not been reported in the literature. The experimental results show that the value of standard deviation increases, when the excitation energy of the fissioning nucleus increases. Furthermore, the most probable charge was determined for the isobar fission products detected in the experiment. The results are consistent with the prediction of the minimum potential energy (MPE) model. Moreover, the experimental data show that nuclear charge polarization occurs in the fission process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear charge distribution
  • fission products
  • Uranium 238
  • gamma spectroscopy
  • 45-69 MeV protons
  • Fission yield

تحت نظارت وف ایرانی