نویسنده

چکیده

عمومی ترین مدل پخش و برهم کنش روی درخت کیلی, با بر هم کنش نزدیکترین همسایگی ارایه می شود و حالت شوک روی درخت کیلی تعریف می گردد. با فرض این که هر جایگاه با نزدیکترین همسایگیهایش حق بر هم کنش دارد, حالت شوک مطالعه می گردد. این مدل توسط روش بازه پر به طور دقیق حل خواهد شد. معادله تحول زمانی آن بسته است و نتایج حاصل از بررسی این مدل در حالت پایا به صورت شبکه کاملا پر خواهد بود. همچنین این مدل در حالت دینامیکی نیز بررسی خواهد شد و طیف هامیلتونی متناظرش گسسته خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying of the shock measure on a Cayley tree by full-interval method

نویسنده [English]

  • L. Farhang Matin

چکیده [English]

The most common reaction-diffusion model on a Cayley tree with the nearest neighbor interactions is introduced, and the shock measure on a Cayley tree with the nearest interactions is studied. This can be solved through the full-interval method, the evolution equation of the system can be solved exactly in a closed form. The stationary solutions of such models are discussed and the final configuration will be full of particles. Also, the dynamics solutions are investigated and the Hamiltonian spectrum will be discrete .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cayley tree
  • reaction and diffusion
  • shock
  • full interval method

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی