نویسندگان

چکیده

در این مقاله ترابرد الکترونها در ریزنوار یک ابرشبکه نیمرسانا تحت اثر میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی که در راستاهای متفاوت بر ابرشبکه اعمال می شوند, مورد بررسی قرار گرفته است. نمودارهای سری زمانی و نمای لیاپانوف با استفاده از روش رانگ- کوتای مرتبه چهارم محاسبه شده است. محاسبات عددی نشان می دهد که برای مقادیر معینی از پارامترها که وابسته به خصوصیات ابر شبکه و میدانهای اعمال شده بر آن است, الکترونها رفتار آشوبی از خود بروز می دهند و به ازای بعضی مقادیر دیگر از پارامترها این رفتار منظم و غیرآشوبی می شود. همچنین وجود میدان مغناطیسی عمود بر میدان الکتریکی می تواند نواحی آشوبی را در حرکت الکترون کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dissipative chaos in semiconductor superlattices

نویسندگان [English]

  • F. Moghadam
  • M. Esmaeilzadeh

چکیده [English]

In this paper the motion of electron in a miniband of a semiconductor superlattice (SSL) under the influence of external electric and magnetic fields is investigated. The electric field is applied in a direction perpendicular to the layers of the semiconductor superlattice, and the magnetic field is applied in different direction Numerical calculations show conditions led to the possibility of chaotic behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semiconductor superlattices
  • miniband
  • chaos

تحت نظارت وف ایرانی