نویسندگان

چکیده

در این تحقیق مغناطوتنگش و انبساط گرمایی نانوکامپوزیتهای Nd4Fe77.5B18.5 به هم بسته با پلیمر به روش پیمانه کرنشی مورد مطالعه قرار گرفته است. اثر بازپخت نمونه بر کمیتهای اندازه گیری شده نیز بررسی شده است. طرحهای پراش پرتو X به همراه تصاویر SEM از نمونه اصلی و بازپخت شده نشان می دهند که بازپخت موجب رشد دانه فازهای مغناطیسی نرم α-fe و Fe3B در زمینه آمورف و سختی مکانیکی نمونه می شود. رفتار عمومی منحنیهای انبساط گرمایی دو نمونه مشابه است, اما اندازه ضریب انبساط نمونه بازپخت شده در حدود 20% بزرگتر است. اندازه گیری مغناطوتنگش مقادیر بزرگی از مرتبه 4-10 را در حضور میدانهای مغناطیسی نسبتا ضعیف نشان می دهد. اندازه مغناطوتنگش پس از بازپخت به شدت کاهش می یابد که ریشه در عوامل متفاوتی دارد. مغناطوتنگش نمونه اصلی عمدتا ناشی از آثار تک ذره ای زیر شبکه Nd در فاز Nd2Fe14B است, اما در مورد نمونه بازپخت شده وضعیت بسیار متفاوت است. تغییر پیچیده رفتار منحنیهای همدمای مغناطوتنگش پس از بازپخت بر اساس سه عامل تنشهای داخلی, ناهمسانگردی مغناطوبلوری و نیز سازوکارهای موثر در واگردانی مغناطیسی بررسی می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Magnetoelastic effects in Nd4Fe77.5B18.5 nano-composite magnet

نویسندگان [English]

  • M. R. Alinejad
  • N. Tajabor

چکیده [English]

  In this research, magnetostriction and thermal expansion of polymer-bonded Nd4Fe77.5B18.5 nano-composites are studied using strain gage method. The effect of sintering on samples is also studied. X-ray diffraction patterns and SEM pictures of the original and annealed samples show that the grain size of a -Fe and Fe3B soft magnetic phases in amorphous matrix increases and mechanical hardness of the samples improves after annealing at 700 ° C for 20 min.. Overall behavior of the thermal expansion is similar for samples in both cases, with about 20% larger coefficient for the annealed one. The magnetostriction measurements show huge magnitudes in order of 10-4 at the presence of relatively weak external magnetic fields. The magnitude of magnetostriction noticeably decreases after annealing which can originate from two different sources. Magnetostriction of the original sample mainly originates from single particle interactions of Nd-sublattice in Nd2Fe14B phase, but the situation is very different for the annealed sample. The complicate variations of the magnetostrictive isotherms of the annealed sample are discussed based on the following three factors,internal stresses, magnetocrystalline anisotropy and mechanisms of coercivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetostriction
  • thermal expansion
  • nano-composite
  • Nd
  • Fe
  • B

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی