نویسندگان

چکیده

در این مقاله ابتدا فرایند تهیه نقطه های کوانتومی (نانو بلورکهای) سولفور سرب (PbS) که به روش کلوییدی تهیه شده اند را مطرح می نماییم. سپس موضوع تغییر ساختار الکترونی این ذرات در اثر کاهش ابعاد نسبت به ماده توده ای (پدیده تحدید کوانتومی حاملهای بار) از طریق مطالعه طیف جذبی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه طیفهای جذبی این ذرات نشان می دهد که انتقال طول موج جذب به سمت آبی (طول موجهای کوتاهتر و در نتیجه انرژیهای بالاتر) و بنابراین افزایش گاف انرژی این مواد نسبت به ماده توده ای صورت گرفته, که با کوچکتر شدن اندازه ذرات این انتقال و در نتیجه افزایش گاف بیشتر می شود. اندازه ذرات در این بررسی با استفاده از پهنای قله ها در طیف XRD و همچنین با استفاده از طیفهای جذبی و مدلهای تئوریک محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of band gap and determination of size of PbS quantum dots synthesized by colloidal solution

نویسندگان [English]

  • M. S. Ghamsari
  • F. Nasehnia
  • J. Alavi

چکیده [English]

  PbS semiconductor non-crystals have been synthesized in order to study the modification of their electronic structures and optical properties in relation to their size. The synthesis has been carried out by using the techniques of colloidal chemistry. Strong quantum confinement behavior has been observed based on the analysis of optical spectra of these particles. The average particle size approximated by x-ray line width and hyperbolic band model calculation. Heterogeneous broadening of optical spectrum is studied finally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PbS quantum dot
  • quantum confinement

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی