نویسندگان

چکیده

  در این مقاله ساختار الکترونی وطیف اپتیکی در تیتانات باریوم مکعبی مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از روش امواج تخت تقویت شده خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW) در چارچوب نظریه تابعی چگالی (DFT) هوهنبرگ, کوهن و شم با تقریب شیب تعمیم یافته GGA) ) انجام گرفته است. نتایج حاصل، سازگاری خوبی با نتایج تجربی وتئوری دست آمده از روشهای دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of optical properties and electronic structure of BaTiO3

نویسندگان [English]

  • H. Salehi and N Shahtahmasebi and S M Hosseini
  • N Shahtahmasebi
  • S M Hosseini

چکیده [English]

  The electronic structure and optical properties in cubic cry stal BaTiO3 are studied using full-potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method in density functional theory (DFT) with the generalized gradient approximation (GGA) by WIEN2K package. The calculated results of BaTiO3 are in good agreement with other theoretical and experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perovskite
  • BaTiO3
  • electronic structure
  • DFT
  • FP-LAPW

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی