نویسندگان

چکیده

  رویدادهای دوجتی و سه جتی حاصل از نابودی زوج -e+ e در انرژی مرکز جرم 60GeV برای مقایسه بین جتهای گلوئون و جتهای کوارک مورد استفاده قرار می­گیرند. در این مقاله با استفاده از ماتریس تکانه و نمودار مثلثی رویدادهای دوجتی را از رویدادهای سه جتی تفکیک می­کنیم. می­توان تفاوتهای بین جتهای کوارک و جتهای گلوئون مشاهده کرد. جتهای کوارک ساختار شعاعی باریکتری نسبت به جتهای گلوئون دارند. نتیجه آنکه کسر بزرگتری از انرژی جت کوارک در نزدیکی محور جت نمایان می­شود. میانگین چندگانگی رویدادهای سه جتی بزرگتر از این میانگین برای رویدادهای دوجتی است. همچنین نسبت میانگین چندگانگی رویدادهای سه جتی به این میانگین برای رویدادهای دوجتی برابر است با 1/506±0/067 . این نتایج با نظریه QCD سازگاری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transverse momentum distribution and gluon radiation in e+ e- annihilations

چکیده [English]

  We report on an experimental comparison of the characteristics of quark-induced jets based on an analysis of jet events selected from hadronic events at c.m. energy of 60 GeV in e+e- annihilations. The triangle plot shows that the majority are two-jet events. The three-jet events are also present but not as many as two-jet events. The mean transverse momentum is larger for three-jet events than the corresponding value for the two-jet events. This is in qualitative agreement with QCD theory, which predicts a greater probality for gluon radiation in three-jet events. Furthermore, the particles in the gluon-enriched sample have a higher multiplicity than its counterpart in quark jet sample. The ratio of the multiplicities is 1.506± 0.067. This numerical value is in good quantitative agreement with the OPAL experiment. Possible explanation for all these features will be presented in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • jets
  • quarks
  • transverse momentum

تحت نظارت وف ایرانی