نویسندگان

چکیده

نمونه های تک فاز چند بلوریGd1-xPrxBa2Cu3O7-δ  با استوکیومتری 0.15, 0.10, 0.05=X با روش استاندارد واکنش حالت جامد, ساخته و با انجام آزمایشهای XRD و SEM مشخصه یابی شدند. اندازه گیریهای مقاومت ویژه, اثر هال و مقاومت مغناطیسی بر روی این نمونه ها انجام شد. نتایج اندازه گیری مقاومت ویژه نشان می دهد که هر سه ترکیب ساخته شده دارای گذار ابررسانایی می باشند. دما و پهنای گذار این نمونه ها با افزایش مقدار آلایش Pr در ترکیب به ترتیب کاهش و افزایش می یابند. اندازه گیری اثر هال این نمونه ها, یک رفتار ناهنجار دمایی در ضریب هال را نشان می دهد. در نمونه  Gd0/90Pr0/10Ba2Cu3O7-δ یک تغییر علامت ضریب هال نسبت به دما دیده شده است. اندازه گیری مقاومت مغناطیسی این نمونه ها در بازه 0 تا  10KOeنشان می دهد که تغییرات مقاومت ویژه در حالت بهنجار (T>Tc) با افزایش میدان مغناطیسی کوچک, اما در حالت مخلوط, بزرگ است. مشاهده شده است که با افزایش میدان, پهنای گذار بار رسانایی افزایش می یابد و یک رفتار توانی از H را نشان می دهد. همچنین از این آزمایشها, رفتار دمایی(HC2(T در نمونه ها به دست آمده است. از نحوه پهن شدگی گذار, انرژی میخکوبی و وابستگی آن به میدان مغناطیسی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که انرژی میخکوبی با افزایش میدان مغناطیسی و ناخالصی Pr در نمونه کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Magnetic transport properties and Hall effect in Gd1-x Prx Ba2 Cu3O7- & delta system

نویسندگان [English]

  • H. Khosroabadi
  • V. Daadmehr

چکیده [English]

  Single phase polycrystalline Gd1-xPrxBa2Cu3O7-δ samples with x=0.05 , 0.10, and 0.15 have been prepared by standard solid state reaction technique and characterized by XRD and SEM analysis. The electrical resistivity, Hall effect and magnetoresistance measurements have been on the samples. The electrical resistivity measurements indicate a reduction of transition temperature (Tc) and an increase of superconducting transition width with increasing x. Hall measurements show anomalous temperature dependence for Hall coefficient (RH) in the normal state. In Gd0.90Pr0.10Ba2Cu3O7- sample, we have seen an anomalous sign reversal in the Hall coefficient with respect to temperature. The magnetoresistance measurements in the range of 0 to 10 kOe also show small changes in the normal states, although the changes are large in the superconducting state. An anomaly at 260 K appears in the transverse magnetoresistance for x=0.1 sample, which is related to the presence of magnetic Gd ion. The superconducting transition width also increases with the magnetic field in all of the samples. An exponent behavior for Hc2 versus (1-T/T0(H)) and superconducting transition width versus H have been derived. Pinning energy (U) has also been calculated from these measurements. Results show the reduction of pinning energy with the increase of magnetic field and x.Our results show that the exponent behavior of U α Hv , where v is independent of x.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HTSC
  • Hall.effect
  • magnetoresistance
  • pinnin energy
  • critical magnetic field

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی