نویسندگان

چکیده

کلیه قوانین و روابط موجود در ترمودینامیک کلاسیک, برای دستگاههای ماکروسکوپی که حد ترمودینامیکی در آنها صادق است تدوین شده اند. این روابط برای دستگاههای به اندازه کافی کوچک, از قبیل نانو ساختارها, که اندازه دستگاه مستقیما بر روی خواص آن موثر است, به چالش کشیده می شوند و مفاهیم فزونوری و نافزونوری بودن خواص تعریف معمول خود را از دست می دهند. در این نوشته, چالشهای موجود در ترمودینامیک دستگاههای کوچک, یا نانوترمودینامیک را بیان کرده و با استفاده از روش پیشنهادی هیل در بررسی ترمودینامیک دستگاههای کوچک, رویکرد پتانسیل فروبخش را معرفی نموده و مفهوم این مقوله را به تفصیل آورده ایم. سپس روابط اساسی نانوترمودینامیک را با یک مبنای منطقی به دست آورده و خواص ترمودینامیکی دستگاه کوچک را برای محیط NVT به دست آورده ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nanothermodynamics: a subdivision potential approach

نویسندگان [English]

  • R. Moussavi
  • H. Rafii-Tabar

چکیده [English]

 Classical thermodynamic laws and relations have been developed for macroscopic systems that satisfy the thermodynamic limit. These relations are challenged as the system size decreases to the scale of nano-systems, in which thermodynamic properties are overshadowed by system size, and the usual classical concepts of extensivity and intensivity are no longer valid. The challenges to the classical thermodynamics in relation to small systems are demonstrated, and via the approach introduced by Hill, the concept of sub-division potential is clarified in details. The fundamental thermodynamic relations are obtained using a rational-based method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • classical thermodynamics
  • nano-systems
  • nanothermodynamics
  • subdivision potential

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی