نویسندگان

چکیده

در این مقاله دوگانی نظریه های میدان در فضاهای Rd+1 و AdSd+1 اقلیدسی را برای میدانهای آزاد نرده ای و برداری بررسی می کنیم. در مورد میدانهای نرده ای, نگاشت یک به یک بین میدانهای نرده ای بی جرم با جفت شدگی همدیس در دو فضا را مرور می کنیم. در مورد میدانهای برداری نشان می دهیم که چنین نگاشتی تنها در چهار بعد برقرار خواهد بود. با استفاده از این نگاشتها و همدیسی فضای AdSd+1 اقلیدسی و نیم فضای Rd+1 یک تعبیر از تطابق AdS/CFT بر حسب رابطه ای بین جوابهای معادله حرکت و مقدارهای اولیه آنها ارایه می کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Note on AdS/CFT duality

نویسندگان [English]

  • E. Biglar
  • F. Loran

چکیده [English]

We study duality of field theories in (d+1) dimensional flat Euclidean space and (d+1) dimensional Euclidean AdS space for both scalar the and vector fields. In the case of the scalar theory, the injective map between conformally coupled massless scalars in two spaces is reviewed. It is shown that for vector fields the injective map exists only in four dimensions. Since Euclidean AdS space is equivalent to half flat Euclidean space up to a conformal map, using the injective maps, we interpret AdS/CFT duality as a correspondence between solutions of equation of motion and the corresponding Cauchy data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AdS/CFT correspondence
  • field theory in high dimension

تحت نظارت وف ایرانی